ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบถอด-ประกอบได้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบถอด-ประกอบได้
นักวิจัย : ภาวิณี อนุสรณ์เสรี, 2518-
คำค้น : การควบคุมต้นทุนการผลิต , โรงงานผลิตเครื่องเรือนแบบถอด-ประกอบได้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741715897 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1331
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมและหาแนวทางในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบถอด-ประกอบได้ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานตัวอย่างใช้วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตโดยการประมาณการค่าวัตถุดิบและค่าแรงงานที่เกิดขึ้นจริงและปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตลงในแต่ละผลิตภัณฑ์ตามสัดส่วนปริมาณการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ทำให้ต้นทุนการผลิตที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ในการศึกษาหาระบบต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานตัวอย่างนี้ ผู้วิจัยได้จัดทำระบบต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนกระบวนการสำหรับสินค้า ได้แก่ ตู้ ขนาด 4 ฟุต 3 ลิ้นชัก และเตียง ขนาด 5 ฟุต เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีลูกค้าสั่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของสินค้าทั้งหมด โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตและการจัดทำรูปแบบเอกสารที่ใช้สำหรับฝ่ายผลิตและเอกสารบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเก็บบันทึกไว้ในแต่ละเดือน ได้แก่ ค่าวัตถุดิบทางตรง, ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตจะมีการปันส่วนเป็น 2 แบบ ได้แก่ การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่กระบวนการโดยใช้ ชั่วโมงแรงงานทางตรง เป็นตัวขับเคลื่อนต้นทุน และการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ เป็นตัวขับเคลื่อนต้นทุน และนำข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณหาต้นทุนการผลิตต่อไปสำหรับการศึกษาเรื่องการลดต้นทุนการผลิตนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการผลิต พบว่าการสูญเสียในการผลิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสูญเสียวัตถุดิบและการสูญเสียเวลาจากการรอคอยงานในกระบวนการผลิต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88 ของมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงหาวิธีการในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอไว้ ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้, การวางแผนการผลิตและการจัดงานเข้าในแต่ละกระบวนการ ผลจากการนำระบบต้นทุนกระบวนการมาใช้ทำให้ทราบต้นทุนการผลิตของตู้ขนาด 4 ฟุต 3 ลิ้นชัก เท่ากับ 872.58 บาท/ตัว และเตียง ขนาด 5 ฟุต เท่ากับ 890.07 บาท/ตัว และจาก การดำเนินการตามแนวทางที่ได้เสนอแนะกับโรงงานตัวอย่างนี้ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตของตู้ ขนาด 4 ฟุต 3 ลิ้นชักลงได้ร้อยละ 13 จากการเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในช่วงก่อนปรับปรุง เท่ากับ 1,010.05 บาท/ตัว และช่วงหลังปรับปรุง เท่ากับ 872.58 บาท/ตัว

บรรณานุกรม :
ภาวิณี อนุสรณ์เสรี, 2518- . (2545). การลดต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบถอด-ประกอบได้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวิณี อนุสรณ์เสรี, 2518- . 2545. "การลดต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบถอด-ประกอบได้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวิณี อนุสรณ์เสรี, 2518- . "การลดต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบถอด-ประกอบได้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ภาวิณี อนุสรณ์เสรี, 2518- . การลดต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบถอด-ประกอบได้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.