ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่น
นักวิจัย : ปัญจวัฒน คงสุวรรณ, 2519-
คำค้น : ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) , เครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปารเมศ ชุติมา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741722419 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1327
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับเลือกเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่น ซึ่งเป็นระบบที่สร้างบนโปรแกรม Level5 Object ที่ช่วยวิศวกรฝ่ายขายในการเลือกเครื่องจักรที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานและความต้องการของลูกค้า โดยได้แบ่งกระบวนการทำงานของเครื่องจักรออกเป็น 2 กระบวนการหลัก ๆ คือ กระบวนการทำงานตัดเพื่อให้ได้ชิ้นงานแผ่นคลี่ และกระบวนการทำงานพับเพื่อให้ได้ชิ้นงานแปรรูปขั้นสุดท้าย โครงสร้างของฐานความรู้ได้มาจากทฤษฎีและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และได้จัดโครงสร้างของฐานความรู้ให้อยู่ในรูปของกฎเกณฑ์และเฟรม โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานและความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องป้อนผ่านทางส่วนติดต่อกับผู้ใช้ จากนั้นก็จะประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ของเครื่องจักรที่เหมาะสมออกมาเป็นชนิด รุ่น และขนาดรวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำคัญของเครื่องจักรให้ผู้ใช้ ในการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ ได้มีการเปรียบเทียบผลการเลือกจากผู้เชี่ยวชาญมนุษย์และจากระบบผู้เชี่ยวชาญ จะปรากฎว่าให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ดังนั้นโปรแกรมนี้สามารถที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือทดแทนผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ปัญจวัฒน คงสุวรรณ, 2519- . (2545). การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัญจวัฒน คงสุวรรณ, 2519- . 2545. "การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัญจวัฒน คงสุวรรณ, 2519- . "การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ปัญจวัฒน คงสุวรรณ, 2519- . การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.