ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่
นักวิจัย : บุญส่ง คำอ่อน, 2505-
คำค้น : บุหรี่ -- การผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตรา รู้กิจการพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741717512 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1326
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่ของโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยจะทำการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลทำให้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตบุหรี่ลดต่ำลง จากนั้นทำการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำ ได้แก่ ด้านการจัดองค์กรและแรงงาน ด้านเครื่องจักร ด้านวัตถุดิบ จากสาเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทางผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการปรับปรุง โดยการจัดการด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการจัดองค์กรและแรงงาน ได้แก่ การจัดสร้างผังองค์กรอย่างเป็นทางการหรือลายลักษณ์อักษรของการมวนและบรรจุ การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญ 2. ด้านเครื่องจักร ได้แก่ การนำเทคนิคการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต 3. ด้านวัตถุดิบ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ยาเส้น และวัสดุห่อมวน ภายหลังจากการประยุกต์ใช้วิธีการดังที่กล่าวมาพบว่า ดัชนีอัตราการเดินเครื่อง (Loading Efficiency Index) มีค่า 91.67% ดัชนีประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Machine Efficiency Index) มีค่า 83.40% และดัชนีอัตราคุณภาพ (Quality Rate Index) มีค่า 99.05% ส่งผลให้ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 50.32% เป็น 77.82% สุดท้ายส่งผลให้อัตราผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 186,029 มวนต่อชั่วโมง เป็น 301,018 มวนต่อชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 61.81% ของอัตราผลผลิตเดิม

บรรณานุกรม :
บุญส่ง คำอ่อน, 2505- . (2545). การปรับปรุงประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญส่ง คำอ่อน, 2505- . 2545. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญส่ง คำอ่อน, 2505- . "การปรับปรุงประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
บุญส่ง คำอ่อน, 2505- . การปรับปรุงประสิทธิภาพการมวนและบรรจุบุหรี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.