ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของปัจจัยการเชื่อมเลเซอร์ที่มีต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมในแขนจับหัวอ่านสำหรับจานแม่เหล็กแบบแข็ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของปัจจัยการเชื่อมเลเซอร์ที่มีต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมในแขนจับหัวอ่านสำหรับจานแม่เหล็กแบบแข็ง
นักวิจัย : นิพนธ์ บัวแก้ว
คำค้น : ฮาร์ดดิสก์ , การเชื่อมเลเซอร์ , แสงเลเซอร์ , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย พัวจินดาเนตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741717229 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1324
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการเชื่อมเลเซอร์ที่มีต่อกำลังเลเซอร์ (Power) ขนาดของรอยเชื่อม ความลึกของรอยเชื่อม (Penetration) แรงฉีกของรอยเชื่อม และความแข็งแรงของรอยเชื่อม การวิจัยใช้เครื่องเชื่อมแบบนีโอดิเมียมแย็กเลเซอร์ (Nd:YAG Laser) โดยทำการเชื่อมสเตนเลส 304 ที่มีความหนา 51,102 และ 200 ไมครอน จำนวนสองแผ่นเข้าด้วยกัน โดยแปรเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้าและค่าระยะเวลาในการเชื่อม โดยที่ปัจจัยอื่นๆ เช่น ระยะรวมแสง (Focal Length) ขนาดของสายไฟเบอร์ออพทิค กระจกต่างๆ และแรงกดอุปกรณ์จับยึด (Clamping Force) ถูกกำหนดให้คงที่ตลอดการวิจัย ผลทดลองได้ตรวจสอบกำลังของเลเซอร์ ขนาดของรอยเชื่อม ความลึกของรอยเชื่อม แรงฉีก (Peel Force) และความแข็งแรงของรอยเชื่อม ผลการวิจัยพบว่า (1) ระยะเวลาของการเชื่อมเพิ่มขึ้น มีผลให้การทนต่อแรงฉีกขาดและความแข็งแรงของรอยเชื่อมสูงขึ้น (2) ระยะลึกของรอยเชื่อมแปรผันตามแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม ขณะที่ระยะเวลาการเชื่อมคงที่ (3) ขนาดของรอยเชื่อมแปรผันตามระยะเวลาของการเชื่อม ขณะที่แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อมคงที่ (4) กำลังเลเซอร์แปรผันตามระยะเวลาและแรงดันไฟฟ้า โดยระยะเวลาของการเชื่อมมีอิทธิพลสูงกว่า (5)เงื่อนไขของปัจจัยที่ 476 โวล์ทและระยะเวลาการเชื่อมที่ 1.1 มิลลิวินาที ให้ความแข็งแรงของรอยเชื่อมสูงที่สุดคือ 8.76 kgf / mm2

บรรณานุกรม :
นิพนธ์ บัวแก้ว . (2545). ผลกระทบของปัจจัยการเชื่อมเลเซอร์ที่มีต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมในแขนจับหัวอ่านสำหรับจานแม่เหล็กแบบแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิพนธ์ บัวแก้ว . 2545. "ผลกระทบของปัจจัยการเชื่อมเลเซอร์ที่มีต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมในแขนจับหัวอ่านสำหรับจานแม่เหล็กแบบแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิพนธ์ บัวแก้ว . "ผลกระทบของปัจจัยการเชื่อมเลเซอร์ที่มีต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมในแขนจับหัวอ่านสำหรับจานแม่เหล็กแบบแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นิพนธ์ บัวแก้ว . ผลกระทบของปัจจัยการเชื่อมเลเซอร์ที่มีต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมในแขนจับหัวอ่านสำหรับจานแม่เหล็กแบบแข็ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.