ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอรี่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอรี่
นักวิจัย : เชิดศักดิ์ อนุทัต, 2521-
คำค้น : การควบคุมคุณภาพ , การควบคุมกระบวนการผลิต , โรงงานเบเกอรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตรา รู้กิจการพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741798636 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1322
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอรี่ โดยเริ่มจากการศึกษาระบบการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพการผลิต ของโรงงานตัวอย่างและพบว่าการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ยังขาดระบบควบคุมคุณภาพที่เหมาะสมและตัวชี้วัดในการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดของเสียซึ่งจากการวัดผลกระบวนการ ในรูปของเปอร์เซ็นต์ของเสีย พบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียอยู่ที่ 5.21% ในการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตนี้ ได้เริ่มจากการจัดตั้งทีมโครงการแบบข้ามสายงาน ระดมสมองกำหนดปัจจัยการผลิต วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตเพื่อกำหนดวิธีการควบคุมของระบบควบคุมคุณภาพ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ การควบคุมกระบวนการ มีกิจกรรมในการควบคุมคุณภาพการผลิต 9 กิจกรรมดังนี้ การเบิกจ่ายส่วนผสมวัตถุดิบ การจัดลำดับการใส่ส่วนผสมวัตถุดิบ การกำหนดความเร็วและระยะเวลาในการตีผสม การวัดความเร็วและระยะเวลาในการตีผสม การบันทึกค่าความหนาแน่นของเนื้อแบทเทอร์ การกำหนดค่าความหนาแน่นของเนื้อแบทเทอร์ การเฝ้าพินิจน้ำหนักเนื้อแบทเทอร์ต่อแพ็ค การวัดค่าอุณหภูมิเตาล่าง การเฝ้าพินิจอุณหภูมิและความเร็วสายพาน ส่วนของการควบคุมการดำเนินงาน มีกิจกรรมในการควบคุมคุณภาพของผลิต 3 กิจกรรมดังนี้ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการใช้งานเตาอุโมงค์ จัดทำแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายส่วนกิจกรรมอื่นๆ ในการควบคุมคุณภาพการผลิตมีกิจกรรมในการควบคุมคุณภาพการผลิต 7 กิจกรรมดังนี้ การตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการปฏิบัติงาน แผนการบำรุงเครื่องจักร การระบุถาดและหม้อที่ตีผสม การเผ้าพินิจดูน้ำหนักแพ็คหลังอบ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บข้อมูลการผลิต การประมวลผลข้อมูลการผลิต รวมทั้งสิ้น 19 กิจกรรม หลังจากที่ได้ปรับปรุงและดำเนินการใช้ ระบบควบคุมคุณภาพการผลิตแล้วนั้น รวมทั้งได้สร้างโปรแกรมวิเคราะห์ผลการผลิต Waste 1.0 ขึ้นมาใช้คู่กับระบบเอกสารของระบบควบคุมคุณภาพ ที่ปรับปรุงขึ้น พบว่า มีปริมาณของเสีย 420 แพ็ค จากการผลิตทั้งสิ้น 28,424 แพ็คคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียอยู่ที่1.48%

บรรณานุกรม :
เชิดศักดิ์ อนุทัต, 2521- . (2545). การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอรี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เชิดศักดิ์ อนุทัต, 2521- . 2545. "การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอรี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เชิดศักดิ์ อนุทัต, 2521- . "การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอรี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เชิดศักดิ์ อนุทัต, 2521- . การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอรี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.