ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการสร้างจริงบน FPGA ของขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดประเภท SIGN-SIGN ที่ใช้การปรับช่วงก้าวแบบค่าผิดพลาดกำลังสอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการสร้างจริงบน FPGA ของขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดประเภท SIGN-SIGN ที่ใช้การปรับช่วงก้าวแบบค่าผิดพลาดกำลังสอง
นักวิจัย : สมบูรณ์ กลิ่นจันทร์กลั่น, 2517-
คำค้น : เครื่องช่วยการได้ยิน , การประมวลสัญญาณ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เจษฎา ชินรุ่งเรือง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741797591 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1309
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพทางการได้ยินของผู้ที่มีปัญหา ในการรับรู้ข่าวสารทางเสียง ปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เครื่องช่วยฟังคือ การเกิดเสียงหอน อันเนื่องมาจากการป้อนกลับทางเสียงในเครื่องช่วยฟัง วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพและใช้กันโดยทั่วไปคือ การใช้วงจรกรองปรับตัวสร้างสัญญาณเลียนแบบสัญญาณป้อนกลับ เพื่อหักล้างกับสัญญาณป้อนกลับที่เกิดขึ้นจริง โดยการปรับค่าสัมประสิทธิ์ของวงจรกรองปรับตัวดังกล่าว โดยทั่วไปจะอาศัยขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดแบบดั้งเดิม เนื่องจากความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี กำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดแบบดั้งเดิมค่อนข้างสูง วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดประเภท SIGN-SIGN เพื่อใช้ในการปรับค่าสัมประสิทธิ์ของวงจรกรองปรับตัว แทนขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดประเภท SIGN-SIGN การปรับช่วงก้าวแบบค่าผิดพลาดกำลังสองได้นำมาประยุกต์ใช้ ขั้นตอนวิธีที่ได้ดัดแปลงใหม่นี้ มีความซับซ้อนทางด้านการคำนวณต่ำ แต่มีประสิทธิภาพดีพอสำหรับแก้ปัญหาการเกิดเสียงหอน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้งาน ขั้นตอนวิธีที่เสนอได้ถูกนำมาสร้างจริงบน FPGA พร้อมทั้งประเมินความซับซ้อนทางฮาร์ดแวร์

บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ กลิ่นจันทร์กลั่น, 2517- . (2545). การประเมินการสร้างจริงบน FPGA ของขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดประเภท SIGN-SIGN ที่ใช้การปรับช่วงก้าวแบบค่าผิดพลาดกำลังสอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมบูรณ์ กลิ่นจันทร์กลั่น, 2517- . 2545. "การประเมินการสร้างจริงบน FPGA ของขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดประเภท SIGN-SIGN ที่ใช้การปรับช่วงก้าวแบบค่าผิดพลาดกำลังสอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมบูรณ์ กลิ่นจันทร์กลั่น, 2517- . "การประเมินการสร้างจริงบน FPGA ของขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดประเภท SIGN-SIGN ที่ใช้การปรับช่วงก้าวแบบค่าผิดพลาดกำลังสอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สมบูรณ์ กลิ่นจันทร์กลั่น, 2517- . การประเมินการสร้างจริงบน FPGA ของขั้นตอนวิธีกำลังสองเฉลี่ยน้อยสุดประเภท SIGN-SIGN ที่ใช้การปรับช่วงก้าวแบบค่าผิดพลาดกำลังสอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.