ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สมรรถนะและการออกแบบตัวควบคุมสำหรับหอกลั่นแยกสารสองชนิดภายใต้การรบกวนที่มีขนาดมีขอบเขตและอนุพันธ์มีของเขต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สมรรถนะและการออกแบบตัวควบคุมสำหรับหอกลั่นแยกสารสองชนิดภายใต้การรบกวนที่มีขนาดมีขอบเขตและอนุพันธ์มีของเขต
นักวิจัย : วทัญญู คล้ายสงคราม, 2523-
คำค้น : การควบคุมอัตโนมัติ , หอกลั่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741729391 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1305
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

แนวทางในการจำลองการรบกวนที่เข้าสู่ระบบมีอยู่หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับสมบัติทางกายภาพของการรบกวนภายในระบบแต่ละระบบ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอแนวทางการจำลองการรบกวนในลักษณะของสัญญาณเข้าที่มีขอบเขตของขนาด และขอบเขตของอัตราการเปลี่ยนแปลง ดรรชนีสมรรถนะที่พิจารณา ในที่นี้คือขนาดสูงสุดของสัญญาณออกเมื่อระบบอยู่ภายใต้การรบกวนดังกล่าว เราได้วิเคราะห์ลักษณะและสมบัติพื้นฐานของดรรชนีสมรรถนะนี้ แล้วแสดงให้เห็นว่าปัญหาการคำนวณค่าดรรชนีสมรรถนะอาจจัดให้อยู่ในรูปของปัญหาการควบคุมแบบเหมาะที่สุดได้ ซึ่งสามารถวิเคราะห์หาเงื่อนไขจำเป็นของปัญหาได้ทันที นอกจากนั้นยังได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณค่าดรรชนีสมรรถนะดังกล่าวอีกด้วย จากการสังเกตเราพบว่าดรรชนีสมรรถนะนี้เป็นฟังก์ชันคอนเวกซ์ของระบบควบคุมวงปิด ดังนั้นจึงสามารถผนวกค่าดรรชนีสมรรถนะเข้ากับวิธีการสังเคราะห์ตัวควบคุมโดยใช้การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์ได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในการจำลองการรบกวนแนวใหม่นี้ เราได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบดังกล่าวกับระบบหอกลั่นแยกสารสองชนิด จุดประสงค์สมรรถนะคือขนาดสูงสุดของความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่เบี่ยงเบนไปจากค่าที่จุดทำงาน ส่วนเงื่อนไขสมรรถนะคือขนาดสูงสุดของสัญญาณควบคุม เราสมมติให้ขนาดของการรบกวนที่เข้าสู่ระบบเปลี่ยนแปลงจากค่าที่จุดทำงานภายในขอบเขตจำกัด และอัตราการเปลี่ยนแปลงของการรบกวนดังกล่าวก็มีขอบเขตจำกัดด้วย ผลการจำลองระบบแสดงให้เห็นว่าสัญญาณควบคุมวางตัวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในขณะที่ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากจุดทำงานไม่เกินค่าจุดประสงค์ที่ลดได้ นอกจากนี้เราได้แสดงเส้นโค้งแลกเปลี่ยนระหว่างการเบี่ยงเบนของความเข้มข้นแต่ละตัวไว้ด้วย ผลลัพธ์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เผยให้เห็นถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ดรรชนีสมรรถนะและการสังเคราะห์ตัวควบคุมกับกระบวนการอุตสาหกรรมจริง

บรรณานุกรม :
วทัญญู คล้ายสงคราม, 2523- . (2545). การวิเคราะห์สมรรถนะและการออกแบบตัวควบคุมสำหรับหอกลั่นแยกสารสองชนิดภายใต้การรบกวนที่มีขนาดมีขอบเขตและอนุพันธ์มีของเขต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วทัญญู คล้ายสงคราม, 2523- . 2545. "การวิเคราะห์สมรรถนะและการออกแบบตัวควบคุมสำหรับหอกลั่นแยกสารสองชนิดภายใต้การรบกวนที่มีขนาดมีขอบเขตและอนุพันธ์มีของเขต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วทัญญู คล้ายสงคราม, 2523- . "การวิเคราะห์สมรรถนะและการออกแบบตัวควบคุมสำหรับหอกลั่นแยกสารสองชนิดภายใต้การรบกวนที่มีขนาดมีขอบเขตและอนุพันธ์มีของเขต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วทัญญู คล้ายสงคราม, 2523- . การวิเคราะห์สมรรถนะและการออกแบบตัวควบคุมสำหรับหอกลั่นแยกสารสองชนิดภายใต้การรบกวนที่มีขนาดมีขอบเขตและอนุพันธ์มีของเขต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.