ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้ฟลักซ์เทียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้ฟลักซ์เทียม
นักวิจัย : มงคล แซ่เจีย, 2519-
คำค้น : มอเตอร์เหนี่ยวนำ , การควบคุมเวกเตอร์ , ฟลักซ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741722257 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1303
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้ฟลักซ์เทียมและได้นำเสนอวิธีการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ที่มีต่อการประมาณค่าความเร็ว โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานสเตเตอร์เป็นหลัก เนื่องจากพารามิเตอร์นี้มีผลกระทบกับระบบมากที่สุดจนอาจส่งผลต่อความมีเสถียรภาพของระบบได้ ในการแก้ไขได้นำเสนอวิธีแก้ไขอยู่สองแนวทาง แนวทางแรกเป็นการออกแบบอัตราขยายป้อนกลับใหม่ให้ระบบประมาณค่าความเร็วมีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทางสเตเตอร์ สำหรับแนวทางที่สองเป็นการประมาณค่าความต้านทางสเตเตอร์ไปพร้อมๆ กับการประมาณค่าความเร็วเพื่อให้ค่าความต้านทานสเตเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมมีค่าถูกต้องตามค่าจริง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอแนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบที่มีการประมาณค่าความเร็วและความต้านทานสเตเตอร์จนได้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สำหรับในการออกแบบระบบให้มีเสถียรภาพทุกย่านการทำงานและสามารถนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์การขาดเสถียรภาพของระบบ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เสนอวิธีการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานโรเตอร์และความเหนี่ยวนำร่วมด้วย และสุดท้ายได้แสดงผลการทดลองเพื่อยืนยันประสิทธิผลของวิธีการแก้ไขต่างๆ ที่นำเสนอ

บรรณานุกรม :
มงคล แซ่เจีย, 2519- . (2545). วิธีการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้ฟลักซ์เทียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงคล แซ่เจีย, 2519- . 2545. "วิธีการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้ฟลักซ์เทียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มงคล แซ่เจีย, 2519- . "วิธีการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้ฟลักซ์เทียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มงคล แซ่เจีย, 2519- . วิธีการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้ฟลักซ์เทียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.