ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
นักวิจัย : พิสุทธิ์ ชัยอมฤต
คำค้น : การปรับอากาศ , เครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ จงชัยกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741711123 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1302
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการทำงาน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ การพัฒนาโปรแกรมอ้างอิงตามมาตรฐาน ARI 550-590-98 และกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานในลักษณะต่อเนื่องในเวลาจริง คำนวณหาประสิทธิภาพที่โหลดเต็มพิกัดและโหลดบางส่วน วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยวิธีสมการเชิงเส้นถดถอย เก็บข้อมูลเพื่อสร้างรายงาน และเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น ผลการทดสอบโปรแกรมในห้องปฏิบัติการและอาคารจริง ปรากฏว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างน่าพอใจ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้พลังงานของอาคารและโรงงานควบคุมได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
พิสุทธิ์ ชัยอมฤต . (2545). โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสุทธิ์ ชัยอมฤต . 2545. "โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสุทธิ์ ชัยอมฤต . "โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พิสุทธิ์ ชัยอมฤต . โปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.