ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเพื่อการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเพื่อการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต
นักวิจัย : ยศกร ประทุมวัลย์, 2522-
คำค้น : ความร้อน -- การถ่ายเท , ไฟไนต์วอลุม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741726724 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1290
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแบบไฟไนต์วอลุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต ซึ่งเป็นการคำนวณการพาความร้อนภายในของไหลและการนำความร้อนภายในของแข็งควบคู่กัน แบบจำลองสำหรับการคำนวณได้รวมขอบเขตของของแข็งและของไหลไว้ภายในโดเมนเดียว ซึ่งวิธีการเชื่อมโยงระหว่างการนำความร้อนและการพาความร้อนใช้หลักการที่ว่าปริมาณความร้อนที่เข้าและออกจากทั้งของแข็งและของไหลที่ผิวรอยต่อของทั้งคู่ต้องมีค่าเท่ากัน โดยในที่นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่รอยต่อระหว่างของแข็งและของไหล การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เริ่มกระทำโดยการเพิ่มเติมส่วนของการคำนวณปัญหาการถ่ายเทความร้อนลงไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม (Putivisutisak, 2002) จากนั้นจึงประยุกต์วิธีการคำนวณการถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกตเข้ากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะทำโดยการนำผลลัพธ์ที่ได้จากวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับปัญหาอย่างง่ายที่มีผลเฉลยแม่นตรง ผลการคำนวณหรือผลการทดลองที่ได้มีผู้ทำมาแล้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะถูกนำไปวิเคราะห์ปัญหาการไหลและการถ่ายเทความร้อน เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่างๆ ต่อการถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกตและศึกษาผลกระทบของแรงลอยตัวเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิที่มีต่อการไหล ในวิทยานิพนธ์นี้ยังได้แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการคำนวณการถ่ายเทความร้อนในกรณีที่มีการพาความร้อนเพียงอย่างเดียวกับกรณีที่พิจารณาเป็นการถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต

บรรณานุกรม :
ยศกร ประทุมวัลย์, 2522- . (2545). ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเพื่อการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยศกร ประทุมวัลย์, 2522- . 2545. "ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเพื่อการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยศกร ประทุมวัลย์, 2522- . "ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเพื่อการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ยศกร ประทุมวัลย์, 2522- . ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเพื่อการวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.