ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแยกเงินจากสารละลายที่เหลือจากการแยกเงินด้วยอิเล็คโตรไลซีส โดยใช้อิเล็คโตรไลซีสแบบต่อเนื่อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแยกเงินจากสารละลายที่เหลือจากการแยกเงินด้วยอิเล็คโตรไลซีส โดยใช้อิเล็คโตรไลซีสแบบต่อเนื่อง
นักวิจัย : สุรชัย รักสมบัติ, 2513-
คำค้น : เงิน , การนำกลับมาใช้ใหม่ , การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุรา ปานเจริญ , ปิยะฉัตร โลเจริญกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741797818 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ในการแยกโลหะเงินให้บริสุทธิ์มีหลายกระบวนการ แต่ที่นิยมใช้คือกระบวนการอิเล็คโตรไลซีส ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้สารละลายอิเล็คโตรไลต์ที่มีอิออนของโลหะเงิน และในการแยกเงินให้ได้ความบริสุทธิ์ที่ต้องการนั้น มีตัวแปรที่ควบคุมในการทำงาน เช่น อุณหภูมิ ความเข้มข้นของเงินในสารละลายอิเล็คโตรไลต์ ความเข้มข้นของทองแดงในสารสารละลายอิเล็คโตรไลต์ เป็นต้น เมื่อใช้งานสารสารละลายอิเล็คโตรไลต์ อิออนของโลหะอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอิออนของทองแดง จะละลายอยู่ในสารละลายอิเล็คโตรไลต์และจะสะสมความเข้มข้นของทองแดงสูงขึ้น ซึ่งความเข้มข้นของทองแดงที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จะมีผลกระทบต่อความบริสุทธิ์ของเงินที่แยกได้ ทำให้ไม่สามารถใช้สารละลายอิเล็คโตรไลต์ต่อไปได้อีก แต่ในสารละลายอิเล็คโตรไลต์ที่ใช้ไม่ได้นั้น ยังมีอิออนของโลหะเงินเหลืออยู่ จึงต้องหากระบวนการที่จะแยกเอาโลหะเงินในสารละลายคืน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้กระบวนการซึ่งอาศัยหลักการทางไฟฟ้าเคมีที่เรียกว่า อิเล็คโตรไลซีสแบบต่อเนื่อง ในการแยกอิออนของโลหะเงินจากสารละลาย ผลจากงานวิจัยพบว่า สามารถแยกโลหะเงินจากสารละลายออกมาได้ โดยมีเงื่อนไขที่สามารถแยกอิออนของโลหะเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ใช้ขั้วบวกที่สามารถละลายทดแทนอิออนของโลหะเงินได้ที่เลือกใช้คือทองแดง ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าในช่วง 6.45-7.75 แอมแปร์ต่อตร. เดซิเมตร อุณหภูมิของน้ำรอบถังสารละลายอิเล็คโตรไลต์เท่ากับ 70 ํC อัตราการไหลของสารละลายเท่ากับ 0.2 ลิตรต่อนาที จำนวนถังปฏิกรณ์เท่ากับ 10 ถัง

บรรณานุกรม :
สุรชัย รักสมบัติ, 2513- . (2545). การแยกเงินจากสารละลายที่เหลือจากการแยกเงินด้วยอิเล็คโตรไลซีส โดยใช้อิเล็คโตรไลซีสแบบต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรชัย รักสมบัติ, 2513- . 2545. "การแยกเงินจากสารละลายที่เหลือจากการแยกเงินด้วยอิเล็คโตรไลซีส โดยใช้อิเล็คโตรไลซีสแบบต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรชัย รักสมบัติ, 2513- . "การแยกเงินจากสารละลายที่เหลือจากการแยกเงินด้วยอิเล็คโตรไลซีส โดยใช้อิเล็คโตรไลซีสแบบต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุรชัย รักสมบัติ, 2513- . การแยกเงินจากสารละลายที่เหลือจากการแยกเงินด้วยอิเล็คโตรไลซีส โดยใช้อิเล็คโตรไลซีสแบบต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.