ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านป่าชัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านป่าชัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : สนิท สายธนู
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1192540000005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนบ้านป่าชัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางการดำเนินงาน 5 แนวทาง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล การประสานการดำเนินงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน และครู-อาจารย์ในโรงเรียนรวม 24 คนและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบ ได้แก่ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และกรรมการศึกษาโรงเรียน รวม 12 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสำรวจ กล้องถ่ายรูป และเครื่องบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำเสนอผลการวิจัยโดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ แนวทางที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลโรงเรียนได้มีการประสานงาน เพื่อขอความช่วยเหลือและสนับสนุนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่เป็นประจำ โดยวิธีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน มีการมอบหมายงานให้ครูผู้สอนรับผิดชอบ ผู้บริหารเป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงาน และมีการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาสำคัญที่พบคือ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้เพราะครูผู้สอนขาดทักษะและประสบการณ์ในการสอน และการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดย ขอความช่วยเหลือในการพัฒนาครูผู้สอน และขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา แนวทางที่ 2 การประสานการดำเนินงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนได้มอบหมายและกำหนดให้ครู-อาจารย์ทุกคน ได้ช่วยเหลือร่วมมือกันในการประสานงานกับชุมชนและภาคเอกชนอยู่เป็นประจำ ทำให้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยดีตลอดมา ปัญหาสำคัญที่พบ คือ การประสานงานกับหน่วยราชการล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากติดขัดที่ระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ โรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยการประสานงานโดยตรงก่อนการประสานตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติ แนวทางที่ 3 การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โรงเรียนได้มอบหมายให้ครู-อาจารย์และนักเรียนทุกคนได้ตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความเข้าใจที่ดีกับชุมชนในเขตบริการเป็นหลัก ปัญหาสำคัญที่พบคือ การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง เพราะขาดแคลนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ทำให้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง โรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยมอบหมายให้ครู-อาจารย์ ออกพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนโดยตรง แนวทางที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนได้สร้างแรงจูงใจให้ครู-อาจารย์ทุกคนได้ตระหนักและร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานโดยการส่งกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเข้าประกวดและแข่งขันอยู่เป็นประจำ ปัญหาสำคัญที่พบคือ การพัฒนา ปรับปรุง ยังไม่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ทั้งนี้เพราะขาดแคลนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยการประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือและสนับสนุนจากชุมชนและภาคเอกชน แนวทางที่ 5 การรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน โรงเรียนได้เน้นการรายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทราบทันทีปัญหาสำคัญที่พบคือ การตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาล่าช้า ทั้งนี้เพราะติดขัดที่ระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ โรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยการประสานงานโดยตรงและติดต่อสอบถามอยู่เป็นประจำ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การประสานงานและประกอบกับความมุ่งมั่นของผู้บริหารโรงเรียน และครู-อาจารย์ ทุกคน ทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนประสบผลสำเร็จอย่างดีอย่างไรก็ตาม โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
สนิท สายธนู . (2540). การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านป่าชัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สนิท สายธนู . 2540. "การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านป่าชัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สนิท สายธนู . "การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านป่าชัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
สนิท สายธนู . การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านป่าชัน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.