ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพแวดล้อมทางการเรียนตามทัศนะของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพแวดล้อมทางการเรียนตามทัศนะของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : ศักดิ์ชาย สิกขา
คำค้น : การเรียน--วิจัย , นักศึกษาแพทย์--ขอนแก่น--วิจัย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1192535000105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุด และเกรดเฉลี่ยต่ำสุดที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนในคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 6 ด้าน คือด้านสื่อวัสดุ ด้านสื่อเครื่องมือ ด้านเทคนิค ด้านอาคารสถานที่ ด้านเนื้อหาวิชา และด้านบุคลากร วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2533 โดยจำแนกออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปรีคลีนิก และระดับคลินิกจำนวนทั้งสิ้น 186 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง จำนวน 49 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ T 1.75 ขึ้นไปและมีค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-TEST ผลการวิจัย 1) นักศึกษาระดับปรีคลินิก กลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยสูงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักศึกษากลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำ มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาระดับคลินิก กลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยสูงมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำ มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3) นักศึกษาระดับปรีคลินิก ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงและเกรดเฉลี่ยต่ำมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4) ทัศนะของนักศึกษาระดับคลินิก ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงและเกรดเฉลี่ยต่ำมีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นทัศนะที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรายด้านด้านอาคารสถานที่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
ศักดิ์ชาย สิกขา . (2535). สภาพแวดล้อมทางการเรียนตามทัศนะของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศักดิ์ชาย สิกขา . 2535. "สภาพแวดล้อมทางการเรียนตามทัศนะของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศักดิ์ชาย สิกขา . "สภาพแวดล้อมทางการเรียนตามทัศนะของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ศักดิ์ชาย สิกขา . สภาพแวดล้อมทางการเรียนตามทัศนะของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.