ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น
นักวิจัย : สรศักดิ์ ใจตุ้ย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1182539000002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปรียบเทียบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มลงในบล็อคอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วยสายพันธุ์ถั่วเหลืองจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้นของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สายพันธุ์ MSSจำนวน 34 สายพันธุ์และพันธุ์มาตรฐานเปรียบเทียบ 2 พันธุ์ได้แก่สุโขทัย 2 และเชียงใหม่ 60 ทำการทดสอบ 4 การทดลองภายใต้สภาพแวดล้อมใน 2 สภาพแวดล้อม ที่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 ถึงเมษายน 2538 โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบถึงอายุการเก็บเกี่ยวและผลผลิตตลอดจนองค์ประกอบผลผลิตพบว่ามีสายพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและให้ผลผลิตสูง มีอัตราการให้ผลผลิตต่อวันสูงไม่แตกต่างกันในทุกฤดูกาลและสภาพแวดล้อม ทั้งหมดจำนวน 12สายพันธุ์ (สายพันธุ์ที่น่าสนใจ) คือ สายพันธุ์ MSS#2 MSS#3MSS#4 MSS#5 MSS#6 MSS#7 MSS#8 MSS#10 MSS#11 MSS#18MSS#28 และ MSS#30 นอกจากนี้สายพันธุ์ดังกล่าวทั้ง 12สายพันธุ์ยังมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นและให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 จากการทดสอบในทุกฤดูกาลและสภาพแวดล้อมและเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์สุโขทัย 2 พบว่ามีสายพันธุ์ที่น่าสนใจ 6 สายพันธุ์มีอายุเก็บเกี่ยวจากปลูกการทดสอบใน 4 การทดลองสั้นกว่าพันธุ์สุโขทัย 2 ได้แก่ MSS#2 MSS#3MSS#6 MSS#8 MSS#10 และ MSS#28 และสายพันธุ์ MSS#3 และMSS#6 ยังให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุโขทัย 2

บรรณานุกรม :
สรศักดิ์ ใจตุ้ย . (2539). การเปรียบเทียบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สรศักดิ์ ใจตุ้ย . 2539. "การเปรียบเทียบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สรศักดิ์ ใจตุ้ย . "การเปรียบเทียบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
สรศักดิ์ ใจตุ้ย . การเปรียบเทียบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.