ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามความ คิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามความ คิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน
นักวิจัย : จินดา จันต๊ะภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=35396
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา 1) สถานภาพทั่วไปของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน ภายนอกสถานศึกษามาแล้ว อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน 2) ความคิดเห็น ของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานภายนอกสถานศึกษามาแล้ว อาจารย์ผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่ สถานที่ฝึกงาน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษา 3) การนำ ความรู้และความสามารถทางวิชาชีพที่เรียนมาไปใช้ในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาของนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกงานภายนอกสถานศึกษามาแล้ว 4) เปรียบเทียบระดับปัญหาตามความคิดเห็น ของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานภายนอกสถานศึกษามาแล้ว อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ สถานที่ฝึกงาน กับระดับปัญหาที่กำหนดขึ้น 5) เปรียบเทียบระดับปัญหาตามความคิดเห็น ของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานภายนอกสถานศึกษามาแล้วกับอาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ สถานที่ฝึกงาน สมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย คือ ระดับปัญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงานไม่แตกต่างจากระดับที่กำหนดขึ้น และ ระดับปัญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มี 3 กลุ่ม คือ นักศึกษา 202 คน อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน 10 คน เจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน จำนวน 40 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Sockal Science) ผลการศึกษาคือ นักศึกษา ตัวอย่างจาก 9 วิทยาเขต เป็นนักศึกษาเพศหญิงร้อยละ 53.5 เพศชายร้อยละ 46.5 อายุ เฉลี่ย 21.76 ปี นักศึกษาร้อยละ 69.8 ฝึกงานในหน่วยงานเอกชน อาจารย์ผู้ควบคุมการ ฝึกงานเป็นเพศชาย 100 เปอร์เซ็นต์ อายุเฉลี่ย 38.20 ปี อายุราชการเฉลี่ย 13.20 ปี อาจารย์ร้อยละ 60 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท งานที่รับผิดชอบ สอนเฉลี่ย 18.80 คาบต่อสัปดาห์ คุมฟาร์ม 11.70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงานร้อยละ 35 เป็นหัวหน้างาน ร้อยละ 30 เป็นผู้จัดการ ประสบการณ์ในการฝึกงานให้กับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 8.60 ปี ร้อยละ 55 เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน และอีกร้อยละ 40 เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล 2) นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาว่า มีปัญหาในระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ยของปัญหาเท่ากับ 2.36 อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการฝึกงานภายนอก สถานศึกษาของนักศึกษาว่ามีปัญหาระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยของปัญหาเท่ากับ 2.73 เจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษา ของนักศึกษาว่ามีปัญหาในระดับน้อยโดยมีค่าเฉลี่ยของปัญหาเท่ากับ 2.42 3) นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถจากการเรียนวิชาทั่วไปไปใช้ในการฝึกงาน ภายนอกสถานศึกษาในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 นำความรู้จากการเรียนวิชา พื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในการฝึกงานในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และนำความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพเลือก (สุกร) ไปใช้ในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 นำความรู้วิชาเลือก (สัตว์ปีก) ไปใช้ในการฝึกงานในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 นำความรู้วิชาชีพ (โคเนื้อ) ไปใช้ในการฝึกที่ฟาร์มโคเนื้อ ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 นำความรู้วิชาชีพเลือก (โคนม) ไปใช้ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 4) ในการเปรียบเทียบระดับปัญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน กับระดับปัญหาที่กำหนดขึ้น พบว่าปัญหาในการฝึกงานตาม ความคิดเห็นของนักศึกษานั้นน้อยกว่าปัญหาที่กำหนดขึ้น (2.5) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 ปัญหาในการฝึกงานตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ควบคุม การฝึกงานนั้นแตกต่างกับปัญหาที่กำหนดขึ้น (2.5) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติโดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 และปัญหาในการฝึกงานตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สถานที่ ฝึกงานนั้นแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติกับปัญหาที่กำหนดขึ้น (2.5) โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.42 5) การเปรียบเทียบระดับปัญหาการฝึกงานตามความคิดเห็นของนักศึกษากับอาจารย์ ผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงานนั้นพบว่าปัญหาในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของคนทั้ง 3 กลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (F=1.418, p=0.244)

บรรณานุกรม :
จินดา จันต๊ะภา . (2544). ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามความ คิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินดา จันต๊ะภา . 2544. "ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามความ คิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินดา จันต๊ะภา . "ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามความ คิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
จินดา จันต๊ะภา . ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงานภายนอกสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามความ คิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สถานที่ฝึกงาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.