ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวและปริมาณ CO(,2) ต่อการเกิดเอทธิลีนพัฒนา การสุก และอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ในสภาพบรรยากาศดัดแปลง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวและปริมาณ CO(,2) ต่อการเกิดเอทธิลีนพัฒนา การสุก และอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ในสภาพบรรยากาศดัดแปลง
นักวิจัย : พรรณิภา ยั่วยล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=34826
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาอิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวและปริมาณ CO(,2) ต่อการเกิด เอทธิลีน พัฒนา การสุก และอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ในสภาพบรรยากาศดัด แปลง แบ่งออกเป็น 4 การทดลอง คือการทดลองที่ 1 ศึกษาระยะเวลาการสุก ของกล้วยไข่ที่อายุการเก็บเกี่ยวต่างกันที่อุณหภูมิห้อง การทดลองที่ 2 ศึกษาผล ของอายุการเก็บเกี่ยวและปริมาณ CO(,2) ต่ออายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวและปริมาณ CO(,2) ต่ออายุ การเก็บรักษากล้วยไข่ที่อุณหภูมิ 16(+,ฐ)C และการทดลองที่ 4 ศึกษาผลของอายุ การเก็บเกี่ยวและปริมาณ CO(,2) ต่อพัฒนา การสุกหลังอายุการเก็บรักษา ต่างกัน นำมาบ่มที่อุณหภูมิห้อง การทดลองที่ 1 พบว่า กล้วยไข่ที่อายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน ใช้เวลา พัฒนาการสุกนานที่สุด คือ 25.25 วัน ส่วนกล้วยไข่ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 44 วัน ใช้เวลา 20.66 วัน และทุกวิธีการมีปริมาณ TSS หลังการสุกไม่ แตกต่างทางสถิติ การทดลองที่ 2 พบว่า กล้วยไข่ที่อายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน + CO(,2) 0 เปอร์เซ็นต์ มีอายุการเก็บรักษานานที่สุดคือ 22.22 วัน ส่วนกล้วยไข่ที่ อายุการเก็บเกี่ยว 41 วัน + CO(,2) 9 เปอร์เซ็นต์ มีอายุการเก็บรักษา สั้นที่สุด คือ 16.10 วัน และทุกวิธีการมีปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลงตามอายุการ เก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น การทดลองที่ 3 พบว่ากล้วยไข่ที่อายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน + CO(,2) 0 เปอร์เซ็นต์ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 16(+,ฐ)C มีอายุการเก็บรักษาสูงสุดคือ 60.55 วัน มีปริมาณ TSS เพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นและผลกล้วยไข่ ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 44 วัน + CO(,2) 9 เปอร์เซ็นต์ มี TSS สูงสุด เฉลี่ย 22.97 brix ปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลงตามอายุการเก็บรักษาที่เพิ่ม ขึ้น ผลกล้วยไข่อายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน + CO(,2) 0 เปอร์เซ็นต์ มี ปริมาณคลอโรฟิลล์สูงสุด 2.01 มก./ก. ส่วนผลกล้วยไข่อายุการเก็บเกี่ยว 44 วัน + CO(,2) 11 เปอร์เซ็นต์ มีคลอโรฟิลล์ต่ำสุด 0.61 มก./ก. หลังการบ่มผลกล้วยไข่ทุกอายุการเก็บเกี่ยวมีคุณภาพเหมาะสมต่อการรับ ประทาน การทดลองที่ 4 พบว่า กล้วยไข่ที่อายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน + CO(,2) 0 และ 3 เปอร์เซ็นต์ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 16(+,ฐ)C หลังการเก็บรักษา 10 วัน ใช้เวลาการพัฒนาการสุกยาวที่สุดเฉลี่ย 6.33 วัน อายุการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น เวลาการพัฒนาการสุกจะลดลง หลังการเก็บรักษา 30 วัน กล้วยไข่อายุการ เก็บเกี่ยว 44 วัน + CO(,2) 3, 5, 7, 9 และ 11 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลา การพัฒนาการสุกสั้นที่สุดคือ 1 วัน หลังการบ่มที่อุณหภูมิห้อง กล้วยไข่ ทุกอายุการเก็บรักษามีคุณภาพเหมาะสมต่อการรับประทาน

บรรณานุกรม :
พรรณิภา ยั่วยล . (2543). อิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวและปริมาณ CO(,2) ต่อการเกิดเอทธิลีนพัฒนา การสุก และอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ในสภาพบรรยากาศดัดแปลง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณิภา ยั่วยล . 2543. "อิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวและปริมาณ CO(,2) ต่อการเกิดเอทธิลีนพัฒนา การสุก และอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ในสภาพบรรยากาศดัดแปลง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรรณิภา ยั่วยล . "อิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวและปริมาณ CO(,2) ต่อการเกิดเอทธิลีนพัฒนา การสุก และอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ในสภาพบรรยากาศดัดแปลง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
พรรณิภา ยั่วยล . อิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวและปริมาณ CO(,2) ต่อการเกิดเอทธิลีนพัฒนา การสุก และอายุการเก็บรักษากล้วยไข่ในสภาพบรรยากาศดัดแปลง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.