ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสันฐานวิทยาและสรีรวิทยาของกกพันธุ์พื้นเมือง 3 พันธุ์ภายใต้สภาพการขาดน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสันฐานวิทยาและสรีรวิทยาของกกพันธุ์พื้นเมือง 3 พันธุ์ภายใต้สภาพการขาดน้ำ
นักวิจัย : สมยศ เดชภิรัตนมงคล
คำค้น : local sedges cultivars , morphology , physiology , Water deficit , กกพันธุ์พื้นเมือง , การขาดน้ำ , สรีรวิทยา , สันฐานวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080018 , http://research.trf.or.th/node/497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาถึงผลของการขาดน้ำที่มีต่อลักษณะทางสันฐานวิทยาและสรีรวิทยาของกกพันธุ์พื้นเมือง 2 พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ Split plot in randomized complete block design โดยมีจำนวน 4 ซ้ำ Main plot ประกอบด้วยกกพันธุ์พื้นเมือง 2 พันธุ์ คือ พันธุ์จันทบุรี และกกพันธุ์สุพรรณบุรี ส่วน Sub plot คือการขาดน้ำของกกที่อายุ 30, 60 , 90 และ 120 วันหลังปลูก เป็นเวลา 3 สัปดาห์, กกที่มีการขาดน้ำตั้งแต่ 30 วันหลังปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยว และกกที่ไม่มีการขาดน้ำ ตามลำดับ เก็บข้อมูลโดยวัดความสูง, น้ำหนัก แห้งของต้น, ใบ และดอก จำนวนต้นต่อหลุม ที่อายุ 30, 60, 90, 120 และ 150 วัน ตรวจวัดค่าอุณหภูมิใบ ศักยภาพของน้ำในใบ และอัตราการคายน้ำของใบก่อนการให้น้ำ 1 วัน ที่อายุ 50, 80, 110 และ 140 วันหลัง ปลูก ส่วนความยาวของรากและน้ำหนักรากแห้ง ตรวจวัดโดยใช้ Core sampling Method ทุก 30 วันหลัง ปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยว และช่วงเก็บเกี่ยวเก็บตัวอย่างรากกกโดยวิธี Profile wall method ผลจากการทดลอง ชี้ให้เห็นว่ากกพันธุ์จันทบุรีมีการเจริญเติบโตดีกว่ากกพันธุ์สุพรรณบุรีโดยมีความ สูง การสะสมน้ำหนักต้น และใบแห้งมากกว่า การขาดน้ำมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของกก 2 พันธุ์ ความสูงของลำต้น น้ำหนักต้น ใบ และดอกแห้งมีค่าลดลงอย่างมากเมื่อมีการขาดน้ำในแต่ละช่วงอายุของการ เจริญเติบโตและขาดน้ำที่อายุ 30 วันหลังปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว การขาดน้ำมีผลทำให้อุณหภูมิใบมีค่าสูงขึ้น แต่ศักยภาพของน้ำในใบและอัตราการคายน้ำจากใบมีค่าต่ำกว่าที่ไม่ขาดน้ำ กกพันธุ์จันทบุรีมีความหนาแน่น ของความยาวและน้ำหนักรากแห้งเฉลี่ยมากกว่ากกพันธุ์สุพรรณบุรี ความหนาแน่นของรากมากที่สุดอยู่ บริเวณผิวดิน (0-5 ซม.) รากกกสามารถหยั่งลงไปในดินได้มากขึ้น เมื่อกกมีอายุเพิ่มขึ้น กกที่ไม่มีการขาดน้ำ มีความยาวและความหนาแน่นของรากมากที่สุด ส่วนกกที่ขาดน้ำที่อายุ 30 วัน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวมีค่าต่ำสุด ช่วงเก็บเกี่ยวรากของกก 2 พันธุ์ สามารถหยั่งลงไปในดินได้ลึกถึง 100 ซม. การทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่า กกพันธุ์จันทบุรี มีความสูงของลำต้น ผลผลิตน้ำหนักต้นแห้ง ความ หนาแน่นของน้ำหนักรากแห้งและความยาวของรากมากกว่ากกพันธุ์สุพรรณบุรี กกที่ไม่ขาดน้ำมีความสูงของ ลำต้นและน้ำหนักต้นแห้งมากที่สุด การขาดน้ำในช่วงต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตมีผลทำให้การเจริญเติบโต ทางลำต้น ราก และผลผลิต น้ำหนักต้นแห้งลดลง โดยเฉพาะการขาดน้ำในช่วง 30 วันหลังปลูกจนกระทั่ง เก็บเกี่ยว งานทดลองนี้สอดคล้องกับงานทดลองของ IRRI (1982) ในข้าว ; Kaigama และ คณะ (1977) ใน ข้าวฟ่าง; Mayaki และคณะ (1975) ในถั่วเหลืองและสมยศ (1975) ในงา การทดลองนี้เป็นการทดลองขั้นพื้นฐานและ ผลการทดลองไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ในทันที การ ศึกษาในอนาคตควรจะศึกษาถึงธรรมชาติของความแตกต่างทางลักษณะพันธุกรรมและรูปร่างของกกพันธุ์ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำและควรมีการพัฒนาวิธีการคัดเลือกสำหรับลักษณะที่ดีที่สุด ในการปรับตัว ต่อการขาดน้ำ To determine the effect of water deficit on morphology and physiology of two local sedges cultivars. A split plot in randomized complete block experimental design was used with four replications. Main plot was Chanthaburi and Suphanburi local sedges cultivars. The sub plot was water deficits, at different growth stages such as water deficit at 30, 60, 90, 120 day after planting (DAP) for three weeks, water deficit at 30 DAP till harvest and non-water deficit (control), respectively. Samples were taken to determine plant height, stem, leaf and flower dry weight and number of stem per hill at 30, 60, 90 120 and 150 DAP. Leaf temperature, Leaf water potential and transpiration rate were measured one day before water application at 50, 80, 110 and 140 DAP. Root length and root weight density were measured at every 30 days interval after planting till harvest by core sampling method and at harvest by profile wall method. The results indicated that Chantraburi cultivar had more vegetative growth than Suphanburi. Plant height, stem and leaf dry weight of Chanthaburi were higher. Water deficit had direct effects to vegetative growth of two local sedges cultivars. Plant height, stem, leaf and flower dry weight were significantly decreased when water deficit at different growth stages and water deficit at 30 DAP till harvest. Leaf temperature of water deficit treatments were higher whereas leaf water potential, transpiration rate were lower than non - water deficit treatments. The average root length and root weight density of Chanthaburi cultivar was more than Suphanburi. Maximum density were observed near the soil surface (0-5 cm). The root penetrate deeper down in the soil profile as the crop become older. Root length and root weight density of non-water deficit treatment was the highest whereas water dificit at 30 DAP till harvest was the lowest. At harvest, the root of two cultivars could penetrate 100 cm deep in the soil profile. It can be concluded form this experiment as follows: Chantraburi cultivar had higher plant height, stem dry weight yield and root dry weight and root length density than Suphanburi. The non- water deficit gave the highest plant height and stem dry weight. Water deficit at different growth stages resulted in lower vegetative and root growth and lower stem dry weight yield especially in water deficit at 30 DAP till harvest treatment. Our work agrees well with the work reported by IRRI (1982) in rice plants; Kaigama et al. (1977) in sorghum; Mayaki et al. (1975) in soybean and Somyot (1975) in sesame. This study was basic research and the results of the experiment couldn’t be use immediately. Further work is needed the nature of phenotypic and genetic differences in sedges cultivars which influence sensitivity to water deficit, and on the development of selection methods for superior types adapted to drought stress.

บรรณานุกรม :
สมยศ เดชภิรัตนมงคล . (2554). การศึกษาสันฐานวิทยาและสรีรวิทยาของกกพันธุ์พื้นเมือง 3 พันธุ์ภายใต้สภาพการขาดน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมยศ เดชภิรัตนมงคล . 2554. "การศึกษาสันฐานวิทยาและสรีรวิทยาของกกพันธุ์พื้นเมือง 3 พันธุ์ภายใต้สภาพการขาดน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมยศ เดชภิรัตนมงคล . "การศึกษาสันฐานวิทยาและสรีรวิทยาของกกพันธุ์พื้นเมือง 3 พันธุ์ภายใต้สภาพการขาดน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
สมยศ เดชภิรัตนมงคล . การศึกษาสันฐานวิทยาและสรีรวิทยาของกกพันธุ์พื้นเมือง 3 พันธุ์ภายใต้สภาพการขาดน้ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.