ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตลาดการซื้อขายล่วงหน้าในเอเซีย: การศึกษาเปรียบเทียบ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตลาดการซื้อขายล่วงหน้าในเอเซีย: การศึกษาเปรียบเทียบ
นักวิจัย : สุกานดา ลูวิส
คำค้น : Futures Contracts , Futures market , Risk Management , การบริหารความเสี่ยง , ตลาดซื้อขายล่วงหน้า , สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080015 , http://research.trf.or.th/node/495
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความจำเป็นของการมีตลาดซื้อขายล่วงหน้า ทางการเงินในประเทศไทย จุดอ่อนและจุดแข็งของตลาดการเงินและระบบการเงินของไทยกับ ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าทางการเงิน โครงสร้างของตลาดซื้อขายล่วง หน้าและบทบาทของหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดซื้อขายล่วงหน้าในทวีปเอเซียโดยเน้นที่มาเล เซียและสิงคโปร์ รวมทั้งสรุปข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อให้การดำเนินการของตลาดซื้อขาย ล่วงหน้าทางการเงินในประเทศไทยประสบความสำเร็จ การศึกษานี้จะใช้ข้อมูลในระดับปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและ ต่างประเทศ พร้อมทั้งข้อมูลเอกสารจากแหล่งทุติยภูมิมาช่วยในการวิเคราะห์ ในการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดซื้อขายล่วงหน้าทางการเงิน จะเลือกสัมภาษณ์ในประเทศสิงคโปร์ มา เลเซีย และไทย การเปรียบเทียบตลาดทั้งในปประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นการหาข้อสรุป ทั้งจากตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ ส่วนการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน ประเทศไทยเป็นการศึกษาถึงแนวทางและความพร้อมในการจัดตั้งตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย ตลาดซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเนื่อง จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกันความเสี่ยงสามารถใช้ในการ บริหารความเสี่ยงของตน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินตราต่างประเทศ การที่ไม่ มีเครื่องมือในการประกันความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาถนการณ์ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจจะ เป็นผลเสียต่อนักลงทุน การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อขายล่วงหน้าทาง การเงินจะเอื้อประโดยชน์แก่ผู้ที่ต้องการประกันความเสี่ยง ขณะเดียวกันปัจจัยสำคัญในการอยู่ รอดของตลาดซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินคือ โครงสร้างของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ ชัดเจน ตลาดจนการกำกับดูแลโดยองค์กรที่รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับดังกล่าว ดังนั้น ก.ล.ต. และตลาดซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินที่จะตั้งขึ้นในอนาคตจะต้องสร้างความเชื่อ ถือในตัวตลาดและในตัวสินค้าให้เกิดขึ้น โดยที่จะต้องมีระบบตรวจสอบที่ทันกาลและมีบทลง โทษที่เหมาะสมกับความผิดในระดับต่างๆ การเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชนิดใดเพื่อนำมาซื้อ ขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าควรมาจากความต้องการในตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น ตลาด พันธบัตร ตลาดเงินระยะสั้น หรือตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ความต้องการของผู้ใช้สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดชนิดและขนาดของสัญญา ตลอดจนลักษณะอื่น ๆ นอก จากนี้ถ้าหากตลาดซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินสามารถตอบความต้องากรในการประกันความ เสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าตลาด Forward ก็มีความเป็นไปได้ที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะดึงดูดลูกค้าขนาดกลางและเล็กที่ไม่ สามารถใช้บริการในตลาด Forward ได้ และธนาคารพาณิชย์ที่มีสถานะซื้อหรือขายสุทธิของ สัญญา Forward จะสามารถปิดสถานะดังกล่าวในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าของไทย ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีตลาดซื้อ ขายล่วงหน้าแห่งเดียวที่มีการซื้อขายทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรและสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าทางการเงิน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรเดียวและอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับ เดียว เนื่องจากจะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและต้นทุนในการดำเนินงานตลอดจนต้น ทุนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลง ข้อที่ควรคำนึงอีกประการหนึ่งคือ ตลาดซื้อขาย ล่วงหน้าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นผู้ บริหารนโยบายควรคำนึงถึงผลกระทบในทางลบของนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีต่อตลาดซื้อขาย ล่วงหน้าด้วย สำหรับการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องตลาดซื้อขายล่วงหน้า ทั้งสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของตนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดซื้อขายล่วง หน้า ยิ่งกว่านั้นควรจะมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และะธุรกิจอื่นๆให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการ บริหารความเสี่ยง หลังจากที่มีการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าขึ้นในประเทศไทยแล้ว ควรจะมี การศึกษาในด้านความมีประสิทธิภาพของตลาดซื้อขายล่วงหน้า การประกันความเสี่ยง และ การเชื่อมโยงระหว่างตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อขายทันทีเป็นต้น To study the necessity of having a financial futures market in Thailand, the weaknesses and strength of the Thai financial market and financial system, the structure of futures market and the role of supervisory agencies in futures market in Asia, with the special cases of Malaysia and Singapore. Finally, this study aims to summarize some policy suggestions in order to have a successful financial futures market in Thailand. This study uses primary data by interviewing experts on futures markets both in Thailand and abroad. Secondary data by various documents will be used. Interviews in Singapore and Malaysia are done to obtain conclusions from a developed and a new market, respectively. Interviews in Thailand are about the framework and the readiness in setting up a derivatives market. Financial futures markets are beneficial for economic development since hedgers can use financial futures contracts for their risk management. These financial futures contracts are stock index futures, interest rate futures and foreign exchange futures. The unavailability of risk management tools, especially in the period of economic crisis, can cause damage to investors. Therefore, the emergence of financial futures contracts and financial futures markets will be useful for hedgers. At the same time, the main factors contributing to the viability of financial futures markets are the clear structure of law and regulation and the enforcement of regulators. The Securities and Exchange Commission and the futures market must build confidence in the market and the contracts. There needs to be an appropriate investigating system and appropriate punishment for violation of the regulation. The choice of contracts has to come from the need in the market, whether it will be a stock market , a bond market , a short-term money market or a foreign exchange market. Users’ demand will be the main determinant of the type and size of the contract and other characteristics. If the financial futures market can respond to hedging needs for the foreign exchange risk more effciently and less costly than the forward market, there is a possibility that the financial futures market will attract medium-sized and small-sized customers who cannot use the services in the forward market. Furthermore, commercial banks with net long or short position can close their positions in the futures market. In the case of setting up a financial futures market in Thailand, there should be only one exchange that has both financial and commodity futures, under one regulatory agency and one regulatory act, because there will be more efficiency and less operating and trading costs. Another suggestion is that financial futures markets are affected by the change of macroeconomic policy. Therefore, policy makers should be concerned with such negative effects of the policy change. In addition, the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand should educate their staff about the regulation of a financial futures market. Finally, there should be continuing training for personnels in finance and securities companies, commercial banks and other businesses on the use of financial futures in risk management. After the setting up of a financial futures market in Thailand in the future, there should be more studies on the effciency of a financial futures market, hedging effciency and the linkage between a futures market and a cash market.

บรรณานุกรม :
สุกานดา ลูวิส . (2554). ตลาดการซื้อขายล่วงหน้าในเอเซีย: การศึกษาเปรียบเทียบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุกานดา ลูวิส . 2554. "ตลาดการซื้อขายล่วงหน้าในเอเซีย: การศึกษาเปรียบเทียบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุกานดา ลูวิส . "ตลาดการซื้อขายล่วงหน้าในเอเซีย: การศึกษาเปรียบเทียบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
สุกานดา ลูวิส . ตลาดการซื้อขายล่วงหน้าในเอเซีย: การศึกษาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.