ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กับดักความยากจน:กรณีศึกษาของเกษตรกรไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กับดักความยากจน:กรณีศึกษาของเกษตรกรไทย
นักวิจัย : นฤมล สอาดโฉม
คำค้น : fertility , poverty , social security , กับดักความยากจน , การประกันสังคม , การมีบุตร
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4780140 , http://research.trf.or.th/node/452
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้พิสูจน์ทางทฤษฎีว่าปัญหากับดักความยากจนเป็นผลมาจากพฤติกรรมการมีบุตรที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน ผลทางทฤษฎีได้รับการสนับสนุนด้วยผลทดสอบด้วยข้อมูลสำมะโนเกษตรกรและข้อมูลการสำรวจทางเศรษฐศาสตร์และสังคม เกษตรกรไทยมีแนวโน้มที่จะมีครอบครัวขนาดใหญ่กว่าครอบครัวอาชีพอื่นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกษตรกรไทยไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันสังคม เป็นผลให้เกษตรกรไทยต้องพึ่งพิงรายได้การเลี้ยงดูที่รับจากบุตรในยามเกษียณอายุ ด้วยเหตุนี้เกษตรกรไทยจึงมักมีบุตรมากเป็นเครื่องประกันรายได้ยามเกษียณอายุ ฉะนั้นเกษตรกรไทยจึงตกอยู่ภายใต้กับดับความยากจนเพราะการมีบุตรจำนวนมากนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นในช่วงวัยทำงาน นโยบายรัฐบาลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มช่องทางการกู้ยืมให้กับเกษตรกรโดยไม่มีส่วนของการสร้างแรงจูงใจด้านการออม ซึ่งเป็นผลให้ภาะหนี้สินของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นและการพึ่งพิงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลยิ่งเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่นเงินช่วยเหลือจาหรัฐบาลภายใต้โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร ซึ่งโครงการเช่นนี้อาจส่งผลในทางลบระยะยาวในการบิดเบือนพฤติกรรมการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้ของเกษตรกร ปัญหากับดักความยากจนและพฤติกรรมการชำระหนี้ที่บิดเบือนข้างต้นสามารถบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยการปรับแก้นโยบายรัฐบาลสำหรับเกษตรกรให้มีส่วนของการสร้างแรงจูงใจสำหรับการออมและเพิ่มทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกร ด้วยวัตถุประสงค์หลักที่ไม่เพียงแค่สร้างโครงการที่ช่วยเพิ่มความคงที่ของรายได้ให้กับเกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างเครื่องป้องกันความเสี่ยงผ่านการพึ่งพาตนเอง ในระยะยาว เกษตรกรไทยควรจะสามารถพึ่งพิงตนเองได้มากขึ้นและลดปริมาณการพึ่งพิงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลลง This article theoretically proves poverty trap problem as a result of endogenous fertility behaviors. The theoretical results were supported by empirical evidence from the Thai farmer census data and the socio-economic survey. Thai farmers tend to have larger family size because they are not covered under the social security program; and thus, have to rely more on inter-generational transfer from their children during their retirement years. They are thus fall under the poverty trap because the consumption level of household increases as the number of children increase. Current government policies for Thai farmer assistance only focus on providing more easy access to capital for farmers without a saving incentive for farmers. As a result, the farmers’ debt levels have become worsen and they have to rely more on the government budget to other ad hoc assistance program like farmers’ debt suspension program, which can have a long term distortion effect on prudent agricultural lending activities. The poverty trap problem and distortion effect on lending activities can be alleviated though a policy revision to bridge the gap of current farmer assistance program with saving incentive and risk management scheme with the objective of providing not only an income stabilization solution but also encourage farmers to create their own safety net. In the long run, the farmers should be able to rely more on their own built safety net than on the government supports.

บรรณานุกรม :
นฤมล สอาดโฉม . (2552). กับดักความยากจน:กรณีศึกษาของเกษตรกรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นฤมล สอาดโฉม . 2552. "กับดักความยากจน:กรณีศึกษาของเกษตรกรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นฤมล สอาดโฉม . "กับดักความยากจน:กรณีศึกษาของเกษตรกรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
นฤมล สอาดโฉม . กับดักความยากจน:กรณีศึกษาของเกษตรกรไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.