ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
นักวิจัย : ประจักร บัวผัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=66134
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และความ ต้องการในการพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อหา ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อพัฒนาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วย

บรรณานุกรม :
ประจักร บัวผัน . (2545). การพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประจักร บัวผัน . 2545. "การพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประจักร บัวผัน . "การพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ประจักร บัวผัน . การพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.