ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โดยใช้หลักการวิชัยเชิงปฏิบัติการในกระบวนการฝึกอบรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โดยใช้หลักการวิชัยเชิงปฏิบัติการในกระบวนการฝึกอบรม
นักวิจัย : พิชัย บุญมาหนองคู
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=65987
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการนำหลักของการวิจัย เชิงปฏิบัติการมาใช้ในกระบวนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ เจตคติและพฤติกรรม เกี่ยวกับโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย 2

บรรณานุกรม :
พิชัย บุญมาหนองคู . (2545). การพัฒนาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โดยใช้หลักการวิชัยเชิงปฏิบัติการในกระบวนการฝึกอบรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิชัย บุญมาหนองคู . 2545. "การพัฒนาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โดยใช้หลักการวิชัยเชิงปฏิบัติการในกระบวนการฝึกอบรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิชัย บุญมาหนองคู . "การพัฒนาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โดยใช้หลักการวิชัยเชิงปฏิบัติการในกระบวนการฝึกอบรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
พิชัย บุญมาหนองคู . การพัฒนาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเอดส์ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โดยใช้หลักการวิชัยเชิงปฏิบัติการในกระบวนการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.