ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทความร้อนในชั้นวัสดุทนไฟ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทความร้อนในชั้นวัสดุทนไฟ
นักวิจัย : พูนศักดิ์ บุญรอด, 2518-
คำค้น : ความร้อน -- การถ่ายเท , วัสดุทนไฟ , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทย์ สุนทรนันท์ , มาลี ธนาเพิ่มพูนผล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741721595 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1260
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทความร้อนในชั้นวัสดุทนไฟ โดยศึกษาหาการกระจายตัวของอุณหภูมิในวัสดุทนไฟ ซึ่งเป็นฟังก์ชันกับสัมประสิทธิ์การนำความร้อน สัมประสิทธิ์การพาความร้อน ค่าการแผ่รังสีและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม แบบจำลองทางทางคณิตศาสตร์นี้ได้พัฒนาขึ้นในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ และ 2 มิติ ในระบบพิกัดทรงกระบอก โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการนำความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี ทั้งนี้อาศัยการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม MATLAB ศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในชั้นวัสดุทนไฟ โดยเปรียบเทียบผลการศึกษากับข้อมูลจริงจากการเก็บข้อมูล จากการศึกษาผลการกระจายตัวของอุณหภูมิในชั้นวัสดุทนไฟ ซึ่งเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงพบว่า ผลการจำลองมีความแตกต่างระหว่างข้อมูลทดสอบกับข้อมูลจริง แต่สามารถยอมรับได้และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

บรรณานุกรม :
พูนศักดิ์ บุญรอด, 2518- . (2545). การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทความร้อนในชั้นวัสดุทนไฟ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูนศักดิ์ บุญรอด, 2518- . 2545. "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทความร้อนในชั้นวัสดุทนไฟ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูนศักดิ์ บุญรอด, 2518- . "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทความร้อนในชั้นวัสดุทนไฟ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พูนศักดิ์ บุญรอด, 2518- . การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทความร้อนในชั้นวัสดุทนไฟ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.