ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบควบคุมแบบแพลนท์ไวด์สำหรับกระบวนการไอโซเมอร์ไรเซชันบิวเทน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบควบคุมแบบแพลนท์ไวด์สำหรับกระบวนการไอโซเมอร์ไรเซชันบิวเทน
นักวิจัย : ปิยพร ภูธนะกูล, 2519-
คำค้น : การควบคุมแบบแพลนด์ไวด์ , ไอโซเมอไรเซชัน , บิวเทน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนตรี วงศ์ศรี , พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741723881 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ในกระบวนการทางเคมี สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการควบคุมกระบวนการเพื่อให้ระบบดำเนินงานไปตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยให้เกิดการสูญเสียพลังงานและของเสียน้อยที่สุด ซึ่งในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมีส่วนใหญ่จะแบ่งหน่วยการผลิตออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ส่วนของการเกิดปฏิกิริยา และส่วนของการแยก ทั้งสองส่วนต้องการระบบควบคุมที่ทำให้กระบวนการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ และมีความปลอดภัยในการดำเนินกระบวนการ ดังนั้นจึงมีการนำหลักการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์เข้าช่วยในการพิจารณาการควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อน เน้นการมองภาพรวมของทั้งกระบวนการ เพื่อให้ได้ระบบการควบคุมที่ดีขึ้น ในงานวิจัยนี้ได้นำหลักการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์มาใช้ในการออกแบบโครงสร้างการควบคุมกระบวนการไอโซเมอร์ไรเซชันบิวเทน เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีนอร์มัลบิวเทนเจือปนอยู่ไม่เกิน 2 โมลเปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการผลิตตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยออกแบบโครงสร้างการควบคุมทั้งหมด 3 แบบ เปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างกันและสมรรถนะกับโครงสร้างอ้างอิงที่ลูเบนเสนอไว้ พบว่าโครงสร้างที่ออกแบบมีสมรรถนะที่ดีกว่าโครงสร้างอ้างอิง

บรรณานุกรม :
ปิยพร ภูธนะกูล, 2519- . (2545). การออกแบบระบบควบคุมแบบแพลนท์ไวด์สำหรับกระบวนการไอโซเมอร์ไรเซชันบิวเทน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยพร ภูธนะกูล, 2519- . 2545. "การออกแบบระบบควบคุมแบบแพลนท์ไวด์สำหรับกระบวนการไอโซเมอร์ไรเซชันบิวเทน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยพร ภูธนะกูล, 2519- . "การออกแบบระบบควบคุมแบบแพลนท์ไวด์สำหรับกระบวนการไอโซเมอร์ไรเซชันบิวเทน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ปิยพร ภูธนะกูล, 2519- . การออกแบบระบบควบคุมแบบแพลนท์ไวด์สำหรับกระบวนการไอโซเมอร์ไรเซชันบิวเทน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.