ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเร็วในการวิเคราะห์เสถียรภาพภาวะชั่วครู่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเร็วในการวิเคราะห์เสถียรภาพภาวะชั่วครู่
นักวิจัย : กฤษณะ วิฒิรณประเสริฐ, 2518-
คำค้น : ระบบไฟฟ้ากำลัง , ระบบไฟฟ้ากำลัง -- เสถียรภาพ , การแปลงแบบฟูเรียร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร , ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741721617 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1250
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แสดงถึงหลักการคำนวณที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของระบบในช่วงภาวะชั่วครู่โดยพิจารณาความสัมพันธ์ที่ได้จากผลตอบสนองอิมพัลส์ เมื่อกำหนดให้เกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ ในระบบ จนทำให้ระบบเข้าสู่สภาวะที่ไม่มีเสถียรภาพ และพลังงานของสัญญาณจะมีค่าเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้เส้นขอบเขตเสถียรภาพของระบบ การใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเพื่อพิจารณาฟังก์ชันที่แสดงถึงการประเมินขอบเขตเสถียรภาพของระบบ พบว่าพฤติกรรมของพลังงงานของสัญญาณใช้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาหาค่าขอบเขตเสถียรภาพของระบบ หลักการพิจารณาเสถียรภาพของระบบในทางความถี่เป็นพื้นฐานในการสังเกตพฤติกรรมของระบบเมื่อระบบเคลื่อนเข้าใกล้ขอบเขตเสถียรภาพ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของโพลหลักของฟังก์ชันถ่ายโอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้หลักการพิจารณาผลตอบสนองของระบบในช่วงภาวะชั่วครู่จากฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มในแต่ละตำแหน่งของระบบ เมื่อทำการปรับค่ากำลังไฟฟ้าจนระบบข้ามขอบเขตเสถียรภาพจะทำให้พฤติกรรมการหมุนของมุมของผลตอบสนองของระบบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง โดยจะมีพฤติกรรมการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เน้นการพิจารณาในกรณีที่ระบบไม่มีเสถียรภาพเป็นผลทำให้เกิดพฤติกรรมการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาและบางครั้งมีลักษณะม้วนเป็นวงเมื่อเพิ่มความถี่ของฟังก์ชันถ่ายโอน ซึ่งในที่นี้จะใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอย่างเร็ว มาแสดงพฤติกรรมการหมุนของมุมแบบทวนเข็มนาฬิกาเมื่อระบบไม่มีเสถียรภาพ

บรรณานุกรม :
กฤษณะ วิฒิรณประเสริฐ, 2518- . (2545). การประยุกต์ใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเร็วในการวิเคราะห์เสถียรภาพภาวะชั่วครู่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณะ วิฒิรณประเสริฐ, 2518- . 2545. "การประยุกต์ใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเร็วในการวิเคราะห์เสถียรภาพภาวะชั่วครู่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษณะ วิฒิรณประเสริฐ, 2518- . "การประยุกต์ใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเร็วในการวิเคราะห์เสถียรภาพภาวะชั่วครู่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
กฤษณะ วิฒิรณประเสริฐ, 2518- . การประยุกต์ใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเร็วในการวิเคราะห์เสถียรภาพภาวะชั่วครู่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.