ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติในชายหนุ่มอีสาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติในชายหนุ่มอีสาน
นักวิจัย : รวยริน ชนาวิรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33812
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคใหลตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญสาเหตุหนึ่ง ของประชากร ชายในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในขณะที่ประชากรในเขตเมือง และภูมิภาคอื่นมีอุบัติการณ์ของโรคใหลตายน้อย การเสียชีวิตมักเกิดในเวลา กลางคืน โดยไม่มีสาเหตุนำที่ชัดเจน การศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่า ระบบ ประสาทอัตโนวัติมีบทบาทสำคัญต่อการเสียชีวิตอย่างกะทันหันหลายประการ การ ศึกษานี้ต้องการทดสอบสมมติฐานที่ว่า การทำงานของระบบประสาทอัตโนวัติในการ ควบคุมความดันเลือดแดง ของประชากรชายไทยในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตกต่างจากประชากรชายไทยในเขตเมืองที่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ภาคกลาง อาสาสมัครจำนวน 47 คน เป็นนักศึกษาชายชั้นปีที่ 2-3 ของมหา วิทยาลัยขอนแก่น ที่มีสุขภาพดี (อายุระหว่าง 20.25 ปี) ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มภาคกลาง (central

n=15) กลุ่มอีสานเขตเมือง (urban

n=16) ตามลำดับ ทำการวัดระดับโซเดียมในซีรัมระดับโพแทสเซียมในซีรัม ระดับกลูโคส ในเลือด ความทนต่อกลูโคส ความเร็วในการนำสัญญาณประสาทจากเส้นประสาทอัลนาร์ ความไวของรีเฟล็กซ์บาโรรีเซฟเตอร์ ความดันเลือดแดงในขณะพักอัตราการเต้น ของหัวใจ และการตอบสนองของระบบหัวใจและหลอดเลือด การหายใจ และระบบประสาท อัตโนวัติ (ดูจาก power spectral density ของการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้น ของหัวใจ) ต่อการเปลี่ยนแปลงท่าทรงตัว ความเย็น และการได้รับน้ำเกลือ ใน ภาวะที่อาสาสมัครตื่น และอดอาหารหนึ่งคืน ผลการศึกษาพบว่า น้ำหนักร่างกาย ส่วนสูง ระดับโซเดียมในซีรัม (central, 132.39 (+,ฑ)1.39 mEq(+,ค)L

urban, 136. 58 (+,ฑ) 1.45 mEq(+,ค)L

rural, 133.10 (+,ฑ) 1.42 mEq(+,ค)L) ระดับโพแทสเซียมในซีรัม (central, 3.92 (+,ฑ) 0.13 mEq(+,ค)L

urban, 4.05 (+,ฑ) 0.11 mEq(+,ค)L

rural, 4.01 (+,ฑ) 0.13 mEq(+,ค)L) ระดับกลูโคสในเลือดหลังอดอาหารหนึ่งคืน (central, 69.67 (+,ฑ) 1.62 mg(+,ค)dl

urban, 69.31 (+,ฑ) 2.29 mg(+,ค)dl

rural, 65.25 (+,ฑ) 2.24 mg(+,ค)dl) ความทนต่อกลูโคส และ baseline heart rate variability (central, 67.60 (+,ฑ) 8.04 msec

urban, 71.94 (+,ฑ) 11.33 msec

rural, 68.89 (+,ฑ) 5.18 msec) ของทั้งสามกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าอัตราการหายใจความดันเลือดแดงเฉลี่ย (central, 93.28 (+,ฑ) 0.16 mm Hg

urban, 92.98 (+,ฑ) 0.10 mm Hg

rural, 92.92 (+,ฑ) 0.07 mm Hg), อัตราการเต้นของ หัวใจ (central, 63.88 (+,ฑ) 2.37 bpm

urban, 60.11 (+,ฑ) 3.15 bpm

rural, 58.44 (+,ฑ) 1.34 bpm) การทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก (central, 38.83 (+,ฑ) 1.96%, urban 36.37 (+,ฑ) 3.00 %, rural 36.84 (+,ฑ) 1.77 %) และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (central, 61.17 (+,ฑ) 1.96 %, urban 63.63 (+,ฑ) 3.00 %, rural 63.16 (+,ฑ) 1.77 %) ในขณะพักของอาสาสมัครทั้งสามกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน ในทางตรงกันข้ามเมื่อเปรียบเทียบ กับกลุ่ม central และกลุ่ม urban กลุ่ม urban มีการตอบสนองที่น้อยกว่าของระบบประสาท อัตโนวัติ ต่อการสัมผัสความเย็นและการได้รับน้ำเกลือ อย่างไรก็ตามความไวของ รีเฟล็กซ์บาโรรีเซฟเตอร์ (central, 2.38 (+,ฑ) 0.47 bpm(+,ค)mm Hg

urban, 2.08 (+,ฑ) 0.40 bpm(+,ค) mm Hg

rural, 2.44 (+,ฑ) 0.62 bpm/mm Hg) และการตอบสนองของระบบ ประสาทอัตโนวัติในระยะยาว ต่อการเปลี่ยนแปลงทำทรงตัวในอาสาสมัครทั้งสามกลุ่มไม่มีความ แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นความเร็วในการนำสัญญาณประสาทของเส้นประสาทอัลนาร์ (central, 50.26 (+,ฑ) 1.63 m(+,ค)s, urban 46.67 (+,ฑ) 1.36 m(+,ค)s, rural 46.01 (+,ฑ) 1.90 m(+,ค)s) ก็ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มไม่มีภาวะ general peripheral neuropathy ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชากรไทยที่อยู่ ในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนวัติที่ตอบสนองต่อ สิ่งเร้าความรู้สึก และปรากฏการณ์นี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรเหล่านี้มีความ เสี่ยงสูงต่อโรคใหลตาย

บรรณานุกรม :
รวยริน ชนาวิรัตน์ . (2544). การควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติในชายหนุ่มอีสาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รวยริน ชนาวิรัตน์ . 2544. "การควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติในชายหนุ่มอีสาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รวยริน ชนาวิรัตน์ . "การควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติในชายหนุ่มอีสาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
รวยริน ชนาวิรัตน์ . การควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติในชายหนุ่มอีสาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.