ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ การจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ การจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ชัญญา อภิปาลกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33691
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ประสิทธิภาพความรู้ความสามารถ ปัญหา และความต้องการในการ มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา (2) ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการ จัดการศึกษาและ (3) เสนอรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อต้องการทราบสภาพปัจจุบัน ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ ปัญหา ความต้องการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 375 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ผลการสำรวจพบว่า 1) สภาพปัจจุบันในการมีส่วนร่วมบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในด้านประสิทธิภาพความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนมากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่แน่ใจว่าบทบาทใหม่สามารถทำได้มากน้อยเพียงใด เช่น ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน บุคคล และบริหารทั่วไป รวมทั้งมีการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง แต่ไม่ค่อยกล้าแสดงความ คิดเห็นหรือให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับปัญหาที่พบโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเฉพาะในเรื่องการมีรายได้น้อยหรือฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำไม่เอื้อ ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ ชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีความต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนกับสถานศึกษา และต้องการรู้บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษา 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ บริหารและการจัดการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ปัจจัย โดยพบว่าคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะเข้ามามีส่วนร่วมบริหารและการจัดการศึกษาได้นั้น ต้องประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ (1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา (2) พฤติกรรมของครู ผู้สอน (3) ผลงานของสถานศึกษา (4) คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา และ (5) ความ สัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา ระยะที่ 2 นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะที่ 1 มากำหนดกิจกรรมแทรกแซง โดยผู้ วิจัยได้ทำการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอข้อเสนอแนะในการนำกิจกรรมแทรกแซงไป ดำเนินการในโรงเรียนนำร่อง ซึ่งกิจกรรมแทรกแซงได้แก่ การให้การอบรมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมบริหารจัดการ ศึกษาจริงในโรงเรียนและนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดูงานด้านการบริหารจัดการ ศึกษาที่โรงเรียนซึ่งประสบความสำเร็จในด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ในระยะที่ 2 ได้ข้อค้นพบว่าเมื่อสิ้นสุดในการดำเนินกิจกรรมแทรกแซง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ ระยะที่ 3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ประกอบด้วย (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ประสิทธิภาพความรู้ความสามารถ ปัญหาความ ต้องการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) สร้าง หลักสูตรการฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) ดำเนินการฝึกอบรม (4) กำหนดให้คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมบริหารจัดการศึกษาจริงในโรงเรียน และนำคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาที่โรงเรียนซึ่งประสบความสำเร็จในด้าน การบริหารและการจัดการศึกษา (5) ประเมินศักยภาพการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (6) สัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและรับรองรูปแบบการ พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (7) เสนอรูปแบบการพัฒนา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
ชัญญา อภิปาลกุล . (2544). รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ การจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัญญา อภิปาลกุล . 2544. "รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ การจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัญญา อภิปาลกุล . "รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ การจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ชัญญา อภิปาลกุล . รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ การจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.