ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ประสิทธิผลและแนวทางการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ประสิทธิผลและแนวทางการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทาง
นักวิจัย : ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์
คำค้น : กรมทางหลวง , ทางหลวง -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม , ถนน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิศณุ ทรัพย์สมพล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741708416 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

เปรียบเทียบความแตกต่างในด้านของ คุณภาพ เวลา และต้นทุนในการดำเนินงาน ระหว่าง่ภาครัฐดำเนินการเองและการจ้างเอกชนในงานบำรุงปกติงานทาง ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจ้างเอกชน และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจ้างสำหรับใช้ในงานบำรุงปกติ โดยศึกษาข้อมูลงานบำรุงปกติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ภาครัฐและเอกชน เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูล การศึกษาแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลที่ได้รับ ระหว่างการดำเนินการเองและการจ้างเอกชนในด้านของ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยการสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจำนวน 50 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ส่วนที่สองศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้างเอกชนรวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจำนวน 50 ราย และผู้รับจ้างเอกชนจำนวน 31 ราย และส่วนสุดท้ายเป็นการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจ้าง สำหรับใช้ในงานบำรุงปกติ โดยการสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจำนวน 64 ราย และผู้รับจ้างเอกชนจำนวน 53 ราย ผลการศึกษาพบว่า การจ้างเอกชนในงานบำรุงปกติจะให้คุณภาพที่ดีกว่า และช่วยประหยัดเวลาการปฏิบัติงานบำรุงรักษา ในส่วนของด้านต้นทุนนั้นเนื่องจากการดำเนินการเองและการจ้างเอกชน มีโครงสร้างของต้นทุนที่แตกต่างกัน จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า การจ้างเอกชนสามารถประหยัดต้นทุนลงได้หรือไม่ โดยในการศึกษาได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงในการดำเนินการไว้ ในส่วนปัญหาอุปสรรคหลักที่พบในการจ้างเอกชนได้แก่ การที่งานบำรุงปกติเป็นเพียงการซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ ทำให้บางครั้งอาจหาผู้รับจ้างได้ยาก และระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ 2 ปีนั้น ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ในส่วนของแนวทางการพัฒนารูปแบบการจ้างสำหรับงานบำรุงปกตินั้น ได้ศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง ด้านรูปแบบในการดำเนินงานบำรุงรักษา และด้านการประกันผลงาน สรุปประเด็นหลักได้ว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนำรูปแบบสัญญาจ้างระยะยาว มาใช้ในลักษณะของสัญญาราคาต่อหน่วย โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 1 ปี และเห็นควรลดระยะเวลาประกันผลงานในงานบำรุงปกติให้เหลือ 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความเสียหายจริง

บรรณานุกรม :
ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ . (2545). การวิเคราะห์ประสิทธิผลและแนวทางการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ . 2545. "การวิเคราะห์ประสิทธิผลและแนวทางการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ . "การวิเคราะห์ประสิทธิผลและแนวทางการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ . การวิเคราะห์ประสิทธิผลและแนวทางการจ้างเหมาภาคเอกชนในงานบำรุงปกติงานทาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.