ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีควบคุมสัญญาณไฟจราจรในสภาพจราจรอิ่มตัว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีควบคุมสัญญาณไฟจราจรในสภาพจราจรอิ่มตัว
นักวิจัย : ทวี วิชัยเมธาวี, 2517-
คำค้น : สัญญาณไฟจราจร -- การควบคุม , เครื่องหมายจราจร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรวิศ นฤปิติ , สืบสกุล พิภพมงคล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741709102 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1232
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

พัฒนาวิธีควบคุมสัญญาณไฟที่มีประสิทธิภาพสำหรับสภาพจราจรอิ่มตัวและอิ่มตัวมาก โปรแกรมจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาค PARAMICS ที่มีตัวกลางติดต่อสื่อสารกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface, API) ถูกนำมาใช้พัฒนาวิธีควบคุมสัญญาณไฟ หลักการของวิธีควบคุมสัญญาณไฟที่พัฒนาขึ้นคือ การปรับสัญญาณไฟให้สอดคล้องกับข้อมูลการจราจรแบบทันกาล และป้องกันการเกิดแถวคอยกีดขวางทางแยกต้นทาง วิธีควบคุมที่พัฒนาขึ้นได้ทดสอบบนโครงข่ายถนน ที่มีระยะห่างระหว่างทางแยกเท่ากันจำนวน 2 โครงข่าย โดยใช้ระยะห่างระหว่างทางแยก รูปแบบและปริมาณจราจรที่เข้าสู่ทางแยกแตกต่างกัน ตัววัดประสิทธิภาพของการควบคุม ได้แก่ จำนวนยวดยานที่ตกค้างในโครงข่าย จำนวนยวดยานที่ออกจากโครงข่าย ความเร็วเฉลี่ย เวลาหยุดนิ่ง ระยะทางที่ยวดยานวิ่งบนโครงข่ายรวม (คัน-กิโลเมตร) ระยะเวลาที่ยวดยานใช้ในโครงข่ายรวม (คัน-ชั่วโมง) และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การปรับสัญญาณไฟที่เวลาที่เหมาะสมตั้งแต่ปริมาณจราจรเริ่มเพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยบรรเทาสภาพจราจรติดขัดได้ดี แต่ถ้าการปรับสัญญาณไฟไม่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น จะทำให้การจราจรติดขัดแผ่ขยายเป็นวงกว้างและใช้เวลานาน เพื่อปรับสภาพจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติ ความยาวรอบสัญญาณไฟสูงสุดและจุดของเวลาที่ใช้เปลี่ยนวิธีควบคุม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของวิธีควบคุม สำหรับสภาพการจราจรและโครงข่ายถนนที่ใช้ในการวิจัยนี้พบว่า ในสภาพจราจรอิ่มตัว วิธีควบคุมสัญญาณไฟแบบตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจราจร โดยใช้ระดับความอิ่มตัวสูงสุดของแต่ละจังหวะสัญญาณไฟ จัดแบ่งช่วงเวลาสัญญาณไฟเขียวเป็นวิธีควบคุมที่ให้ประสิทธิภาพ ดีกว่าวิธีควบคุมสัญญาณไฟคงที่และวิธีควบคุมสัญญาณไฟแบบตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจราจรโดยใช้ดัชนีความยาวแถวคอยสูงสุด จัดแบ่งช่วงเวลาสัญญาณไฟเขียว ในสภาพจราจรอิ่มตัวมาก วิธีควบคุมนี้ก็มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีใช้ความยาวรอบสัญญาณไฟสั้น และวิธีใช้พื้นที่ว่างหลังแถวคอย

บรรณานุกรม :
ทวี วิชัยเมธาวี, 2517- . (2545). การพัฒนาวิธีควบคุมสัญญาณไฟจราจรในสภาพจราจรอิ่มตัว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวี วิชัยเมธาวี, 2517- . 2545. "การพัฒนาวิธีควบคุมสัญญาณไฟจราจรในสภาพจราจรอิ่มตัว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวี วิชัยเมธาวี, 2517- . "การพัฒนาวิธีควบคุมสัญญาณไฟจราจรในสภาพจราจรอิ่มตัว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ทวี วิชัยเมธาวี, 2517- . การพัฒนาวิธีควบคุมสัญญาณไฟจราจรในสภาพจราจรอิ่มตัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.