ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแผนที่ความยาวนานแสงแดดโดยอาศัยแบบจำลองทางดาราศาสตร์และภูมิประเทศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแผนที่ความยาวนานแสงแดดโดยอาศัยแบบจำลองทางดาราศาสตร์และภูมิประเทศ
นักวิจัย : อภิวัชร์ ธรรมศิริ, 2511-
คำค้น : แผนที่ , แบบจำลองทางดาราศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์ , ดุษฎี ศุขวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740301973 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1229
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญต่อโลกเป็นอย่างมาก ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่เหนือพื้นที่หนึ่งๆ คือ ตำแหน่งพื้นผิวโลก ตำแหน่งของโลกที่สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ และลักษณะทางภูมิประเทศของพิ้นที่นั้นๆ ถ้าทราบตำแหน่งบนพื้นผิวโลก วัน เดือน ปี ที่ทำการพิจารณา และลักษณะทางภูมิประเทศที่ล้อมรอบพื้นที่หนึ่งๆ จะสามารถคำนวณได้ว่าพื้นที่บริเวณนั้นได้รับแสงอาทิตย์เวลาใดบ้าง มีระยะเวลาที่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นเท่าไร รวมถึงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่างๆได้ งานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นแนวทางการสร้างแบบจำลองทางดาราศาสตร์ เพื่อหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่ขณะเวลาต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของภูมิประเทศที่มีต่อระยะเวลาที่ได้รับแสงอาทิตย์ของพื้นที่โดยใช้แบบจำลองพื้นที่เชิงตัวเลข (Digital Terrain Model) ของพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต และ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โดยแสดงผลลัพธ์จะอยู่ในรูปของแผนที่ความยาวนานแสงแดดของพื้นที่ผลจากงานวิจัยพบว่า ช่วงเวลาที่มองเห็นดวงอาทิตย์ของแต่ละพื้นที่สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ของแต่ละพื้นที่ และแผนที่ความยาวนานแสงแดดที่บอกถึงระยะเวลาที่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ของพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกปลูกพืชในแต่ละพื้นที่ หรือด้านการพลังงาน เพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกตำแหน่งที่ตั้งเบื้องต้นของสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

บรรณานุกรม :
อภิวัชร์ ธรรมศิริ, 2511- . (2544). การพัฒนาแผนที่ความยาวนานแสงแดดโดยอาศัยแบบจำลองทางดาราศาสตร์และภูมิประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิวัชร์ ธรรมศิริ, 2511- . 2544. "การพัฒนาแผนที่ความยาวนานแสงแดดโดยอาศัยแบบจำลองทางดาราศาสตร์และภูมิประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิวัชร์ ธรรมศิริ, 2511- . "การพัฒนาแผนที่ความยาวนานแสงแดดโดยอาศัยแบบจำลองทางดาราศาสตร์และภูมิประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อภิวัชร์ ธรรมศิริ, 2511- . การพัฒนาแผนที่ความยาวนานแสงแดดโดยอาศัยแบบจำลองทางดาราศาสตร์และภูมิประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.