ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยการใช้กลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยการใช้กลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์ก
นักวิจัย : สุขวสา พิชิตเดช, 2521-
คำค้น : นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) , การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญเสริม กิจศิริกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740313515 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1225
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการใช้กลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์กเพื่อใช้ในการรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยที่พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยรูปแบบตัวอักษรมาตรฐาน กลุ่มก้อนคือกลุ่มของตัวแยกแยะที่ทำหน้าที่แยกแยะประเภทของข้อมูลโดยการรวมผลลัพธ์จากตัวแยกแยะหลายๆ ตัวเพื่อทำนายผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งตัวแยกแยะที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ นิวรอลเน็ตเวิร์ก วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างกลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์กและรวมผลลัพธ์ของกลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์ก ซึ่งวิธีการที่นำเสนอนี้เป็นวิธีการรวมผลลัพธ์แบบถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสำหรับแยกแยะที่ให้ความถูกต้องสูง คือไม่มีข้อผิดพลาด (หรือมีน้อยมาก) สำหรับข้อมูลที่สอน ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอสามารถทำงานได้อย่างดีและให้ความถูกต้องสูงกว่าวิธีอื่นๆ ที่ทดสอบในการทดลอง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ใช้ภาพตัวอักษรต้นแบบที่ได้จากการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ความละเอียด 600 จุดต่อนิ้ว แล้วนำเอกสารมาอ่านผ่านเครื่องสแกนเนอร์ที่ความละเอียด 200 จุดต่อนิ้ว ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรรูปแบบ AngsanaUPC, BrowalliaUPC, CordiaUPC, DilleniaUPC, EucrosiaUPC และ FreesiaUPC โดยรูปแบบแต่ละรูปแบบจะมีตัวอักษรทั้งหมด 68 ตัว ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวประกอบด้วยตัวอักษรขนาด 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 และ 36 จุด โดยในการเรียนรู้นั้นใช้ภาพของตัวอักษรจำนวน 3264 ตัวอักษร และในการทดสอบการรู้จำ ใช้ภาพตัวอักษรที่ได้จากการนำตัวอักษรแบบไปถ่ายเอกสารให้จางลงและเข้มขึ้น ได้เป็นข้อมูลทดสอบชุดที่ 1 และ 2 ตามลำดับ รวมจำนวนตัวอักษรที่ใช้ทดสอบทั้งหมดเป็น 6528 ตัวอักษร ได้ผลการรู้จำที่มีความผิดพลาดต่ำสุดคิดเป็นร้อยละ 1.53 สำหรับข้อมูลทดสอบชุดที่ 1 และร้อยละ 1.29 สำหรับข้อมูลทดสอบชุดที่ 2

บรรณานุกรม :
สุขวสา พิชิตเดช, 2521- . (2544). การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยการใช้กลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขวสา พิชิตเดช, 2521- . 2544. "การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยการใช้กลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุขวสา พิชิตเดช, 2521- . "การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยการใช้กลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สุขวสา พิชิตเดช, 2521- . การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยการใช้กลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.