ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการให้บริการจอดส่งผู้โดยสารของพื้นที่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการให้บริการจอดส่งผู้โดยสารของพื้นที่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ
นักวิจัย : วุฒิภัทร อุตมชาติวัฒน์, 2520-
คำค้น : ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ , ท่าอากาศยาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740315399 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1222
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้บริการจอดส่งผู้โดยสารบริเวณพื้นที่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของยวดยาน และประสิทธิภาพของการให้บริการ รวมทั้งศึกษาหามาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและแก้ไขปัญหาการติดขัดของยวดยานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน ในการศึกษาหาประสิทธิภาพของการให้บริการจะใช้ตัววัดประสิทธิผล แบบจำลองความสามารถในการรองรับยวดยานพลศาสตร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ข้อมูลการจราจร และข้อมูลการใช้บริการของยวดยานที่ได้จากการสำรวจบริเวณพื้นที่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศอาคารที่ 1 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ จากการศึกษาพบว่าช่วงเวลาที่มียวดยานมาใช้บริการหนาแน่นที่สุดคือช่วงเวลา 21.30-22.30 น.ในวันศุกร์ โดยสาเหตุหลักของปัญหาการติดขัดของยวดยานเกิดจากพฤติกรรมการจอดแช่ และการกระจายการใช้บริการของยวดยานไม่สม่ำเสมอตลอดแนวพื้นที่ จากการวิเคราะห์จะพบว่าประสิทธิภาพในด้านพื้นที่ที่ได้จากความไม่สะดวกในการเดินอยู่ในระดับที่สูง ประสิทธิภาพในด้านการให้บริการที่ได้จากระดับการใช้บริการของพื้นที่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประสิทธิภาพในด้านปริมาณยวดยานที่ได้จากแบบจำลองความสามารถในการรองรับยวดยานพลศาสตร์อยู่ในระดับต่ำ ในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น ความถูกต้องของผลการคำนวณไม่อยู่ในเกณฑ์ทางสถิติที่สามารถยอมรับได้ จึงต้องทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
วุฒิภัทร อุตมชาติวัฒน์, 2520- . (2544). ศักยภาพในการให้บริการจอดส่งผู้โดยสารของพื้นที่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุฒิภัทร อุตมชาติวัฒน์, 2520- . 2544. "ศักยภาพในการให้บริการจอดส่งผู้โดยสารของพื้นที่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุฒิภัทร อุตมชาติวัฒน์, 2520- . "ศักยภาพในการให้บริการจอดส่งผู้โดยสารของพื้นที่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วุฒิภัทร อุตมชาติวัฒน์, 2520- . ศักยภาพในการให้บริการจอดส่งผู้โดยสารของพื้นที่หน้าอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.