ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความถี่ต่อความเสียหายเนื่องจากความล้าที่อุณหภูมิสูงสำหรับวัสดุ เอ.เอส.เอ็ม.อี.เอส.เอ.-335เกรดพี.22

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความถี่ต่อความเสียหายเนื่องจากความล้าที่อุณหภูมิสูงสำหรับวัสดุ เอ.เอส.เอ็ม.อี.เอส.เอ.-335เกรดพี.22
นักวิจัย : ภาคภูมิ สิริคุตต์, 2520-
คำค้น : การทดสอบความล้าของเครื่องจักร , กำลังวัสดุ , กลศาสตร์การแตกหัก , ท่อไอน้ำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ก่อเกียรติ บุญชูกุศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740312225 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1206
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลของความถี่ต่อรอบความเสียหายเนื่องจากความล้าที่อุณหภูมิสูง สำหรับวัสดุ เอ.เอส.เอ็ม.อี.-เอส.เอ.335 เกรด พี.22 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ ชิ้นงานทดสอบ CT ขนาด 25.5 มม. จัดว่างตามแนว C-L เตรียมจากท่อไอน้ำ เอ.เอส.เอ็ม.อี.-เอส.เอ335 เกรด พี.22 ของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ โดยทดสอบกับภาระรูปไซด์ ขนาด 1.0+-0.25 ตัน อัตราส่วนภาระ 0.6 อุณหภูมิ 300 ํC โดยทดสอบที่ความถี่ 10, 20 และ 30 เฮิรตซ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เครื่องทดสอบการแตกร้าวด้วยระบบไฮดรอลิค เตาความต้านทาน การทดสอบทุกอย่างได้กระทำในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอากาศ ผลการวิจัยพบว่าความถี่ของภาระไม่มีผลต่อรอบความเสียหายเนื่งอจากความล้าสำหรับวัสดุ เอ.เอส.เอ็ม.อี.-เอส.เอ.335 เกรด พี.22 ภายใต้สภาวะที่ทำการทดสอบ โดยการกระจายตัวของรอบความเสียหายเท่ากับ 4.6 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผลที่ได้จากวัสดุที่ทำการศึกษานั้น ความถี่ของภาวะไม่มีผลต่อรอบความเสียหายเนื่องจากความล้า จึงได้ทำการทดสอบเพิ่มเติมกับวัสดุ เอ.ไอ.เอส.ไอ.4140 โดยทำการทดสอบภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกับวัสดุ เอ.เอส.เอ็ม.อี.-เอส.เอ.335 เกรด พี.22 โดยทดสอบที่ความถี่ 10 และ 20 เฮิรตซ์ เพื่อศึกษาว่าวัสดุชนิดอื่นจะมีผลในลักษณะเดียวกันหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่าความถี่ของภาระมีผลต่อรอบความเสียหายเนื่องจากความล้าสำหรับวัสดุ เอ.ไอ.เอส.ไอ. 4140 ภายใต้สภาะวที่ทำการทดสอบโดยการกระจายตัวของรอบความเสียหายเท่ากับ 43.22 ปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ สิริคุตต์, 2520- . (2544). ผลของความถี่ต่อความเสียหายเนื่องจากความล้าที่อุณหภูมิสูงสำหรับวัสดุ เอ.เอส.เอ็ม.อี.เอส.เอ.-335เกรดพี.22.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาคภูมิ สิริคุตต์, 2520- . 2544. "ผลของความถี่ต่อความเสียหายเนื่องจากความล้าที่อุณหภูมิสูงสำหรับวัสดุ เอ.เอส.เอ็ม.อี.เอส.เอ.-335เกรดพี.22".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาคภูมิ สิริคุตต์, 2520- . "ผลของความถี่ต่อความเสียหายเนื่องจากความล้าที่อุณหภูมิสูงสำหรับวัสดุ เอ.เอส.เอ็ม.อี.เอส.เอ.-335เกรดพี.22."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ภาคภูมิ สิริคุตต์, 2520- . ผลของความถี่ต่อความเสียหายเนื่องจากความล้าที่อุณหภูมิสูงสำหรับวัสดุ เอ.เอส.เอ็ม.อี.เอส.เอ.-335เกรดพี.22. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.