ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดึงความเร็วการลากเส้นตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพระดับสีเทาโดยใช้ตัวแบบแหล่งกำเนิด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดึงความเร็วการลากเส้นตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพระดับสีเทาโดยใช้ตัวแบบแหล่งกำเนิด
นักวิจัย : นวภัทร์ สุจิรชาโต, 2520-
คำค้น : การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์) , การประมวลผลภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741700105 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาวิธีการดึงข้อมูลการลากเส้นจากภาพระดับสีเทา ออกมาเป็นความเร็ว เวลา และพารามิเตอร์อื่นๆ ของการเคลื่อนที่ โดยพิจารณาว่าภาพลายมือเขียน เกิดจากแบบแหล่งกำเนิดที่ประกอบด้วย ตัวแบบการเคลื่อนที่ของมือซึ่งเป็นสมการอนุพันธ์อันดับสอง จะทำหน้าที่สร้างตัวอักษร ขึ้นจากความเร็วแนวนอน และความเร็วแนวตั้ง ทั้งความเร็วของแนวนอนและความเร็วของแนวตั้งจะสัมพันธ์กันและเป็นคุณลักษณะของตัวอักษรนั้นๆ ร่วมกับตัวแบบการเกิดภาพของปากกา ตัวแบบแหล่งกำเนิดนี้จะกำหนดความเข้มและความหนาของเส้น โดยแปรเปลี่ยนตามความเร็วในการลากเส้นจากตัวแบบการเคลื่อนที่ของมือ ในการศึกษานี้จะใช้ตัวแบบและชุดพารามิเตอร์ที่กำหนดขึ้น ในการสร้างภาพลายมือเขียน และทดลองดึงข้อมูลการลากเส้นกลับคืนมาจากภาพระดับสีเทาเพื่อเปรียบเทียบกัน ผลการทดสอบพบว่าการดึงข้อมูลความเร็วลากเส้นในแนวตั้งและแนวนอนได้ดีพอสมควร แต่การดึงพารามิเตอร์ต่างๆ ของการเคลื่อนที่ ได้แก่ ความถี่และความหน่วงที่เวลาต่างๆ ไม่มีเสถียรภาพพอสำหรับการรู้จำผู้เขียนได้

บรรณานุกรม :
นวภัทร์ สุจิรชาโต, 2520- . (2544). การดึงความเร็วการลากเส้นตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพระดับสีเทาโดยใช้ตัวแบบแหล่งกำเนิด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวภัทร์ สุจิรชาโต, 2520- . 2544. "การดึงความเร็วการลากเส้นตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพระดับสีเทาโดยใช้ตัวแบบแหล่งกำเนิด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวภัทร์ สุจิรชาโต, 2520- . "การดึงความเร็วการลากเส้นตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพระดับสีเทาโดยใช้ตัวแบบแหล่งกำเนิด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นวภัทร์ สุจิรชาโต, 2520- . การดึงความเร็วการลากเส้นตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพระดับสีเทาโดยใช้ตัวแบบแหล่งกำเนิด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.