ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของแป้งจากธัญชาติชนิดต่างๆ ต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่าน กระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของแป้งจากธัญชาติชนิดต่างๆ ต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่าน กระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน
นักวิจัย : ศุภชัย ภูลายดอก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33225
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อิทธิพลของปัจจัยการผลิตที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของ ผลิตภัณฑ์พองตัว ที่ผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน ประกอบด้วยวัตถุดิบและสภาวะที่ใช้ใน กระบวนการผลิต จึงทำการศึกษาถึงอิทธิพลของวัตถุดิบที่ประกอบด้วย แป้งสาลี (A) แป้ง ข้าวโพด (B) และแป้งข้าวเจ้า (C) ผสมกันในสัดส่วน 0 ถึง 1 และสภาวะที่ใช้ในกระบวนการ ผลิตที่ประกอบด้วยอุณหภูมิ (D) 150 ถึง 180 องศาเซลเซียส และปริมาณความชื้นของวัตถุดิบ (E) ร้อยละ 14 ถึง 19 ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ คือ อัตราการพองตัว ความหนาแน่น แรงตัดสูงสุด ดรรชนีการดูดน้ำ ดรรชนีการละลายน้ำ และลักษณะทางประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยความแข็ง ความเปราะแตกความสามารถในการเกาะติด ความคงทน เมื่อถูกเคี้ยว ด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูเดี่ยว โดยวางแผนการทดลองแบบ D-optimal Design พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ทำการศึกษากับลักษณะของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กัน โดยมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ดังนี้ : อัตราการพองตัว = - 28.465 + 0.404D - 0.16E + 0.155AE + 1.966B(2) +3.065BC + 9.142x10(-2)CE - 1.242D(2), ความหนาแน่น = -1.163 + 7.314x10(-3)D + 0.105E - 0.359AB - 0.185AC - 8.95x10(-3)AE - 9.499x10(-2)B(2) - 6.807x10(-3)CE - 5.578x10(-4)DE, แรงดันสูงสุด = 6719.211 - 10135.101AB - 10326.028AC - 8809.286B(2) - 18885.108BC + 58.104BD - 8059.103C(2) + 45.014CD - 0.158D(2), ดรรชนีการดูดน้ำ = -28.914 + 0.179D + 2.29E + 0.262AE - 4.111B(2) - 4.614BC + 3.408x10(-2)BD + 2.99x10(-2)CD - 1.302x10(-2)DE, ดรรชนีการละลายน้ำ = 14.105 + 37.063AC - 59.287B(2) + 0.392BD + 54.824C(2) - 0.338CD + 1.027x10(-3)D(2) - 1.018x10(-2)DE, ความแข็ง = 25.4 + 4.767E - 49.754AB - 31.023AC + 6.032x10(-2)BD - 2.159x10(-2)DE, ความเปราะแตก = -1719.941 + 22.307D - 70.142AB - 242.161AC-141.106BC + 0.109BD - 155.197C(2) + 1.088CD - 7.03x10(-2)D(2), ความสามารถในการเกาะติด = 843.466 - 7.311D - 26.16E - 0.532AE + 11.538B(2) + 40.891BC + 2.192x10(-2)D(2) + 0.787E(2), ความคงทนเมื่อถูกเคี้ยว = -288.924 + 3.88D - 19.891AC + 38.303B(2) + 36.384BC - 0.165BD - 0.101CD + 1.306CE - 1.221x10(-2)D(2). ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์พบว่าความ หนาแน่นมีความสัมพันธ์กับดรรชนีการละลายน้ำ ความแข็ง ความเปราะแตก ความสามารถในการเกาะ ติด และความคงทนเมื่อถูกเคี้ยว แรงตัดสูงสุดมีความสัมพันธ์กับดรรชนีการดูดน้ำ และความแข็ง ดรรชนีการดูดน้ำมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่น และความสามารถในการเกาะติด ดรรชนีการละลายน้ำ มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่น ความเปราะแตก และความคงทนเมื่อถูกเคี้ยว ความแข็งมีความ สัมพันธ์กับความหนาแน่น แรงตัดสูงสุด ความเปราะแตก ความสามารถในการเกาะติด และความคงทน เมื่อถูกเคี้ยว ความเปราะแตกมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่น ดรรชนีการละลายน้ำ ความแข็ง ความ สามารถในการเกาะติด และความคงทนเมื่อถูกเคี้ยว ความสามารถในการเกาะติดมีความสัมพันธ์กับ ความหนาแน่น ดรรชนีการดูดน้ำ ความแข็ง ความเปราะแตก และความคงทนเมื่อถูกเคี้ยว ความคงทน เมื่อถูกเคี้ยวของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่น ดรรชนีการละลายน้ำ ความแข็ง ความ เปราะแตก และความสามารถในการเกาะติด จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าสามารถใช้ในการทำนายสมบัติทางกายภาพและลักษณะ ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ได้ และสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้ง สาลี แป้งข้าวโพดและแป้งข้าวเจ้า ทั้งจากแป้งแต่ละชนิดแยกกัน และนำแป้งมาผสมกันใน สัดส่วนต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบ คือ ปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 16.5 และอุณหภูมิเท่ากับ 165 องศาเซลเซียส ซึ่งให้ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่พองตัวเหมาะสม กรอบ และมีค่าความสามารถ ในการเกาะติดต่ำ

บรรณานุกรม :
ศุภชัย ภูลายดอก . (2544). อิทธิพลของแป้งจากธัญชาติชนิดต่างๆ ต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่าน กระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภชัย ภูลายดอก . 2544. "อิทธิพลของแป้งจากธัญชาติชนิดต่างๆ ต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่าน กระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภชัย ภูลายดอก . "อิทธิพลของแป้งจากธัญชาติชนิดต่างๆ ต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่าน กระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ศุภชัย ภูลายดอก . อิทธิพลของแป้งจากธัญชาติชนิดต่างๆ ต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่าน กระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.