ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากลยุทธในการค้นหาบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลยุทธในการค้นหาบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต
นักวิจัย : นพพร เจริญสวัสดิ์, 2506-
คำค้น : ยูอาร์แอล , การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต , ผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740308341 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานในการค้นหาบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจทางด้านส่วนประกอบซอฟต์แวร์ โดยในการวิจัยได้อาศัยเครื่องมือที่สำคัญคือ เมตาเสิร์ชเอ็นจิน เพื่อใช้ในการค้นหายูอาร์แอล บนอินเทอร์เน็ตที่สอดคล้องกับคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์เป็นจำนวนหลายรอบ ให้ได้ยูอาร์แอลที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการกรองเอายูอาร์แอล ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เพื่อให้เหลือเฉพาะยูอาร์แอลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์เท่านั้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ รายชื่อเว็บไซต์ที่ทำทางด้านธุรกิจซอฟต์แวร์ และผู้จดทะเบียนเว็บไซต์นั้น ผลการวิจัยพบว่าด้วยวิธีการดังกล่าวสามารถที่จะค้นหารายชื่อเว็บไซต์ของบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์ได้เป็นจำนวน 5,467 ราย แสดงให้เห็นว่าวิธีการค้นหาที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถค้นหารายชื่อของบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์ได้จริง นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจการพัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีอยู่จริงและมีผู้สนใจลงทุนทางด้านนี้เป็นจำนวนมาก ด้วยวิธีการวิจัยดังกล่าว สามารถที่จะนำไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์ได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประกอบการตัดสินใจยิ่งขึ้น และรวมทั้งสามารถที่จะช่วยให้การนำเอาส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อจำกัดของการวิจัยครั้งนี้คือขนาดของช่วงกว้างการสื่อสารข้อมูล มีจำนวนจำกัดและประมาณข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมีมาก ทำให้สิ้นเปลืองเวลาในการดาวน์โหลดข้อมูล รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอยู่ในลักษณะข้อความที่ไม่สามารถกำหนดประเภทของข้อมูลได้จึงต้องอาศัยการดูด้วยตา เป็นส่วนใหญ่

บรรณานุกรม :
นพพร เจริญสวัสดิ์, 2506- . (2544). การพัฒนากลยุทธในการค้นหาบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร เจริญสวัสดิ์, 2506- . 2544. "การพัฒนากลยุทธในการค้นหาบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพร เจริญสวัสดิ์, 2506- . "การพัฒนากลยุทธในการค้นหาบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นพพร เจริญสวัสดิ์, 2506- . การพัฒนากลยุทธในการค้นหาบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.