ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในมูลแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อ โดยใช้เทคนิค PCR และการประยุกต์ใช้เป็นตัวประเมินผลในการรักษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในมูลแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อ โดยใช้เทคนิค PCR และการประยุกต์ใช้เป็นตัวประเมินผลในการรักษา
นักวิจัย : วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33158
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับในเขตประเทศไทย ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาก ดังนั้นเทคนิคการ ตรวจวินิจฉัยที่มีความไวและจำเพาะต่อพยาธิจึงเป็นสิ่งจำเป็น การศึกษาครั้งนี้เป็นรายงานการ ศึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับการใช้เทคนิคลูกโซ่โพลีเมอเรสในการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้ ไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ OV-6F ซึ่งมีลำดับนิวคลีโอไทด์เป็น 5-CTGAATCTCTC GTTTGTTCA-3 และ OV-6R ซึ่งมีลำดับนิวคลีโอไทด์เป็น 5-GTTCCAG GTGAGTCTCTCTA-3 ไพรเมอร์ชุดนี้สร้างตามลำดับนิวคลีโอไทด์ของ pOV-A6 ซึ่งเป็นดีเอ็นเอโพรบที่จำเพาะต่อ พยาธิใบไม้ตับขนาด 334 เบส ลำดับนิวคลีโอไทด์นี้เป็นลำดับนิวคลีโอไทด์ที่พบซ้ำ ๆ จำนวนมาก บนสายดีเอ็นเอของพยาธิใบไม้ตับ และไม่พบการจับคู่ข้ามกับดีเอ็นเอของพยาธิที่ใกล้เคียง ชนิดอื่น ๆ เทคนิคลูกโซ่โพลีเมอเรสที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถหาปริมาณดีเอ็นเอของพยาธิ ใบไม้ตับได้ปริมาณน้อยที่สุดที่ 2 x 10(-17) นาโนกรัม สามารถตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ตับ จำนวน 1 ใบทั้งที่ผสมมูลแฮมสเตอร์ และไม่ผสมมูลแฮมสเตอร์ สามารถตรวจหาไข่พยาธิ ใบไม้ตับในมูลแฮมสเตอร์ที่ได้รับ 1, 10, 25, 50 และ 100 เมตาเซอร์คาเรียที่ระยะเวลา 4, 8, 12 สัปดาห์หลังการติดเชื้อ โดยให้ผลบวกของการตรวจหา 100 % ยกเว้นกลุ่มที่ได้รับ 1 เมตาเซอร์คาเรีย อย่างไรก็ตามในกลุ่มแฮมสเตอร์ที่ได้รับ 1 เมตาเซอร์คาเรีย เทคนิคลูกโซ่ โพลีเมอเรสจะมีความไวกว่าเทคนิคของ Stoll ยิ่งกว่านั้นเทคนิคนี้สามารถใช้ประเมินและ ติดตามการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มแฮมสเตอร์ที่ได้รับ 25 และ 50 เมตาเซอร์คาเรีย โดยให้ผลบวกของการตรวจหาการติดเชื้อ 100 % ที่ 4, 8, 12, 16 และ 20 สัปดาห์หลังการ ติดเชื้อ และผลการตรวจสอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญกับจำนวนไข่พยาธิที่พบในมูลแฮมสเตอร์ ด้วยวิธีของ Stoll ที่สำคัญเทคนิคลูกโซ่โพลีเมอเรสนี้สามารถใช้เป็นตัวติดตามผลการรักษา พยาธิใบไม้ตับด้วยยาพราซิควอนเทล ซึ่งหลังการรักษาด้วยยานี้ผลการตรวจหาการติดเชื้อ พยาธิใบไม้ตับโดยใช้เทคนิคลูกโซ่โพลีเมอเรสให้ผลการตรวจเป็นลบสอดคล้องกับการไม่พบ ไข่และตัวพยาธิในตัวหนู นอกจากประสิทธิภาพต่าง ๆ ดังกล่าว เทคนิคลูกโซ่โพลีเมอเรสนี้ ยังมีความจำเพาะในการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับโดยไม่เกิดการจับคู่ข้ามกับดีเอ็นเอของ พยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก เช่น พยาธิ ~iCentrocestus~i spp และ ~iHaplorchis taichui~i ซึ่งพยาธิเหล่านี้มีไข่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไข่ของพยาธิใบไม้ตับและมักพบ การติดเชื้อร่วมกับพยาธิใบไม้ตับ โดยสรุปแล้วเทคนิคลูกโซ่โพลีเมอเรสที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะมีความไวและความจำเพาะสูงในการตรวจหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในมูลแฮมสเตอร์ สามารถใช้ติดตามการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและใช้ประเมินผลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในหนูแอมสเตอร์ และหากทดสอบการตรวจในอุจจาระของคน วิธีการนี้น่าจะสามารถนำไปใช้ เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ตับได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง . (2543). การพัฒนาการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในมูลแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อ โดยใช้เทคนิค PCR และการประยุกต์ใช้เป็นตัวประเมินผลในการรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง . 2543. "การพัฒนาการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในมูลแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อ โดยใช้เทคนิค PCR และการประยุกต์ใช้เป็นตัวประเมินผลในการรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง . "การพัฒนาการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในมูลแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อ โดยใช้เทคนิค PCR และการประยุกต์ใช้เป็นตัวประเมินผลในการรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง . การพัฒนาการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในมูลแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อ โดยใช้เทคนิค PCR และการประยุกต์ใช้เป็นตัวประเมินผลในการรักษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.