ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum L.) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum L.) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ในประเทศไทย
นักวิจัย : จรัล ลีรติวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33119
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุลพนมสวรรค์ (~iClerodendrum~i L.) ในประเทศไทย ระหว่าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 พบพืชสกุลนี้ในประเทศไทย 35 ชนิด และ 1 พันธุ์ พร้อมบรรยายลักษณะพืชอย่างละเอียด สร้างรูปวิธาน และวาดภาพลายเส้น คาดว่า เป็นพืชที่พบครั้งแรกในประเทศ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ~iC. godefroyi, C. cf. hispidum, C. japonicum, C. myrmecophilum~i และ ~iC. subscaposum~i และคาดว่าเป็นพืชชนิดใหม่ ของโลก 3 ชนิด คือ ~iC.~i sp. 1, ~iC~i sp. 2 และ ~iC.~i sp. 3 ศึกษาละอองเรณูของพืชสกุลนี้ จำนวน 28 ชนิด 1 พันธุ์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าเรณูมีลักษณะเป็นเม็ดเดี่ยว สมมาตร แบบรัศมี มีขั้วแบบ isopolar มีช่องเปิดแบบร่อง 3 ช่อง รูปร่างในแนวขั้วแบบรูปกลม รูปร่างของ เรณู มี 4 แบบ คือ แบบ oblate spheroidal, suboblate, prolate spheroidal และ spherical ขนาดของเรณู 32.5 - 125 ไมโครเมตร มีลวดลายของผนังชั้นนอกแบบ echinate และผนังหนา 1.25 - 6 ไมโครเมตร ซึ่งลักษณะสัณฐานวิทยาของเรณูไม่สามารถนำมาใช้จำแนกชนิด ศึกษา numerical taxonomy จากประชากรพืช 10 ชนิด ต่อไปนี้ คือ ~iC. colebrookianum, C. godefroyi, C. infortunatum, C. kaempferi, C. lloydianum, C. paniculatum, C. penduliflorum, C. schmidtii, C. serratum~i และ ~iC. villosum~i ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ ปัจจัยและการวิเคราะห์การจัดจำแนก โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาจำนวน 13 ลักษณะ พบว่า ประชากรมีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มแตกต่างกันไม่ชัด หรือมีไม่มากพอ จึงไม่ สามารถนำมาใช้จำแนกชนิดพืชในกลุ่มพืชที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน

บรรณานุกรม :
จรัล ลีรติวงศ์ . (2543). พืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum L.) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จรัล ลีรติวงศ์ . 2543. "พืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum L.) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จรัล ลีรติวงศ์ . "พืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum L.) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
จรัล ลีรติวงศ์ . พืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum L.) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.