ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน
นักวิจัย : อริยะ เมธเศรษฐ์
คำค้น : กระแสไฟฟ้าลัดวงจร , เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า -- การป้องกัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ , ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740308732 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1173
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

เสนอการวิเคราะห์กระแสลัดวงจร ตามวิธีการในมาตรฐาน IEC 909 และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานทางด้านไฟฟ้า ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การเลือกค่าพิกัดอุปกรณ์ป้องกัน และการปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกัน โดยรายละเอียดในการศึกษาประกอบด้วย การคำนวณกระแสลัดวงจรตามวิธีในมาตรฐาน IEC 909 คุณลักษณะทั่วไปและการเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน และหลักการในการศึกษาปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกันให้มีการทำงานเป็นลำดับ หลังจากศึกษาในทางทฤษฎี จึงได้ศึกษาถึงวิธีการนำคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์กับทฤษฎีที่ได้ศึกษา เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาจะแบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนการคำนวณกระแสลัดวงจร ส่วนการเลือกค่าพิกัดอุปกรณ์ป้องกัน ส่วนการปรับตั้งการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 3 ส่วนนั้นจะทำงานสอดคล้องกัน โดยการส่งผ่านข้อมูลระหว่างแต่ละส่วนการทำงานนั้น ซึ่งประโยชน์ในการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานนี้ ทำให้ลดภาระการทำงานของมนุษย์ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องมากขึ้น

บรรณานุกรม :
อริยะ เมธเศรษฐ์ . (2544). การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริยะ เมธเศรษฐ์ . 2544. "การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อริยะ เมธเศรษฐ์ . "การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อริยะ เมธเศรษฐ์ . การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรเพื่อใช้ปรับตั้ง และเลือกค่าพิกัดของอุปกรณ์ป้องกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.