ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณกำลังสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณกำลังสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
นักวิจัย : ศิริชัย วัฒนาโสภณ, 2522-
คำค้น : ระบบไฟฟ้ากำลัง -- กำลังงานสูญเสีย , การจ่ายพลังงานไฟฟ้า , ฟัสซีเซต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740314449 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในการประมาณกำลังไฟฟ้าสูญเสีย ในระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้นอยู่ที่ความไม่แน่นอนของข้อมูล เนื่องจากลักษณะและปริมาณการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะๆ ดังนั้นเพื่อที่จะทำให้การพิจารณาครอบคลุมถึง ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงประมาณกำลังสูญเสียโดยแยกออกเป็น 2 ส่วนตามระดับแรงดัน โดยในระดับแรงดันปานกลาง (22, 24 kV) นั้น ได้นำหลักการของการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟสมาใช้ และผลตอบที่ได้จากการประมาณค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระดับแรงดันปานกลางนี้ จะมีค่าตามระดับความเป็นไปได้ของกำลังสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในระบบคือ ค่ากำลังสูญเสียต่ำสุด ค่ากลาง และค่าสูงสุด (Min, Mean, Max) ตามลำดับ ส่วนในระดับแรงดันต่ำ (380 , 400 V) ได้นำทฤษฎีฟัซซีมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลต่างๆ ที่สามารถทราบค่าได้ โดยกำลังสูญเสียที่ได้จากการประมาณนี้จะอยู่ในรูปของตัวเลขฟัซซีซึ่งสามารถทำการ Defuzzification ค่ากำลังสูญเสียเพื่อให้อยู่ในรูปของตัวเลขค่าเดียวได้ จากนั้นจึงนำวิธีที่ได้เสนอนี้ไปทดสอบกับระบบทดสอบสำหรับแต่ละระดับแรงดัน โดยวงจรสายป้อนที่ 2 และ 10 ของสถานีไฟฟ้า อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นระบบทดสอบในระดับแรงดันปานกลาง และใช้วงจรจำหน่ายไฟฟ้าหลังหม้อแปลงตัวอย่างขนาด 250 kVA ของการไฟฟ้าฯ อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นระบบทดสอบในระดับแรงดันต่ำ จากผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีที่นำเสนอนี้ อยู่ในช่วงที่สามารถยอมรับได้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

บรรณานุกรม :
ศิริชัย วัฒนาโสภณ, 2522- . (2544). การประมาณกำลังสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบจำหน่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชัย วัฒนาโสภณ, 2522- . 2544. "การประมาณกำลังสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบจำหน่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชัย วัฒนาโสภณ, 2522- . "การประมาณกำลังสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบจำหน่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ศิริชัย วัฒนาโสภณ, 2522- . การประมาณกำลังสูญเสียทางไฟฟ้าในระบบจำหน่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.