ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการขยายปากมดลูก และขูดมดลูก ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการขยายปากมดลูก และขูดมดลูก ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : จินตนา สุวิทวัส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=32884
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับ การขยายปากมดลูกและขูมดลูกที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้ศึกษาได้สร้างมาตรฐานการ พยาบาลตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล ซึ่งได้จากประสบการณ์ของผู้ศึกษา ตำรา และเอกสารทางวิชาการ มาตรฐานการพยาบาลที่สร้างขึ้นได้รับการตรวจสอบความตรง ทางด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แล้วนำไปสำรวจการปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 10 ครั้ง จากผู้ป่วยจำนวน 10 ราย ปฏิบัติการพยาบาลโดยพยาบาล จำนวน 6 คน ในสถานการณ์จริง ที่หอผู้ป่วย 5ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ผลการศึกษาได้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการขยายปากมดลูก และขูด มดลูกที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จำนวน 7 มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานเชิงกระบวนการ จำนวน 39 ข้อและมาตรฐานเชิงผลลัพธ์จำนวน 23 ข้อ มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ที่ได้รับการขยายปากมดลูก และขูดมดลูกที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ทั้ง 7 มาตรฐาน มีดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ผู้ป่วยมีความพร้อมทางด้านจิตใจก่อนการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก มาตรฐานที่ 2 ผู้ป่วยมีความพร้อมทางด้านร่างกายก่อนการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก มาตรฐานที่ 3 ผู้ป่วยเผชิญกับความเจ็บปวดขณะและภายหลังได้รับการขยายปากมดลูก และขูดมดลูกได้อย่างเหมาะสม มาตรฐานที่ 4 ผู้ป่วยปลอดภัยและปราศจากภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดมดลูกทะลุ ตกเลือด ระหว่างการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก มาตรฐานที่ 5 ผู้ป่วยปลอดภัยและปราศจากภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาชา มาตรฐานที่ 6 ผู้ป่วยปลอดภัยและปราศจากภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน และการตกเลือดภายหลังการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก มาตรฐานที่ 7 ผู้ป่วยมีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการผิดปกติ และการ ติดตามผลการรักษาภายหลังที่ได้รับการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก จากการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยนอก ที่ได้ รับการขยายปากมดลูกและขูดมดลูกของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ควรสนับสนุนให้นำมาตรฐาน การพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการขยายปากมดลูกและขูมดลูก ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ กับผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่หอผู้ป่วย 5ข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าจะได้รับการ บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้โรงพยาบาลบรรลุเป้าหมาย ในการ รับรองคุณภาพด้านบริการ ในปี พ.ศ. 2544 ต่อไป

บรรณานุกรม :
จินตนา สุวิทวัส . (2543). มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการขยายปากมดลูก และขูดมดลูก ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินตนา สุวิทวัส . 2543. "มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการขยายปากมดลูก และขูดมดลูก ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินตนา สุวิทวัส . "มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการขยายปากมดลูก และขูดมดลูก ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
จินตนา สุวิทวัส . มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้รับการขยายปากมดลูก และขูดมดลูก ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.