ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรของสถานีอนามัย ริมทางหลวง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรของสถานีอนามัย ริมทางหลวง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : กาญจนา ปัญญาธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=32559
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ จราจรของสถานีอนามัยริมทางหลวงจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุจราจรของ จังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตชนบทที่มีถนนสายหลักตัดผ่านก่อให้เกิด การบาดเจ็บและตายในอัตราสูง ประกอบกับการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรของสถานี อนามัยริมทางหลวงยังทำได้ไม่เต็มที่ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) ศึกษาสภาพ และศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรของสถานีอนามัยริมทางหลวง (2) การ ดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรและ (3) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน กลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษามี 3 กลุ่มคือ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยริมทางหลวง ครูโรงเรียนริมทางหลวง และ ประชาชนหมู่บ้านริมทางหลวงที่สถานีอนามัยตั้งอยู่กลุ่มละ 48 คน รวมทั้งสิ้น 144 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์เนื้อหา ~bผลการวิจัย~bพบว่า สถานีอนามัยริมทางหลวงส่วนใหญ่เป็นสถานีอนามัยทั่วไป มีการ คมนาคมและการติดต่อสื่อสารที่สะดวกระหว่างหมู่บ้าน สถานีอนามัย อำเภอและจังหวัด สถานี อนามัยยังขาดศักยภาพในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร เนื่องจากมีจำนวนเจ้าหน้าที่ น้อยไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบร้อยละ 67 เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 54 ขาดความมั่นใจในการดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บร้อยละ 33 และขาดอุปกรณ์ในการ ดำเนินงานร้อยละ 68 การดำเนินงานในด้านการเฝ้าระวังการบาดเจ็บสถานีอนามัยเกือบ ครึ่งหนึ่งไม่มีการกำหนดให้อุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาของพื้นที่ ร้อยละ 75 ของการจัดทำ แผนงาน / โครงการแก้ปัญหาเป็นการดำเนินการตามที่จังหวัด / อำเภอ กำหนดและร้อยละ 46 ของสถานีอนามัยขาดการกำหนดว่าอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาของพื้นที่ ทุกโรงเรียนมีการ ส่งเสริมความรู้และป้องกันการบาดเจ็บโดยดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดอุบัติเหตุซึ่งมี กิจกรรมคือ การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรแก่นักเรียน การ ให้ความปลอดภัยในการข้ามถนนมาโรงเรียนและกลับบ้านร้อยละ 77 การทำป้ายจราจร ร้อยละ 40 และป้ายคำขวัญคำเตือนร้อยละ 27 การดำเนินงานหมู่บ้านปลอดอุบัติเหตุ มีการ ปรับปรุงสภาพถนนภายในหมู่บ้านร้อยละ 83 การทำป้ายคำขวัญคำเตือนในการป้องกันอุบัติเหตุ จราจรร้อยละ 33 การให้ความรู้ทางหอกระจายข่าวและการให้ความรู้เป็นรายบุคคลทุกสถานี อนามัย การจัดนิทรรศการร้อยละ 17 และการติดโปสเตอร์ร้อยละ 19 การรักษาพยาบาลสถานี อนามัยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงร้อยละ 92 การจัดเตรียมห้องปฏิบัติงานเหมาะสมและ สะดวกต่อการปฏิบัติงานร้อยละ 85 ทุกสถานีอนามัยมีขีดความสามารถในการทำแผล เย็บแผล ใส่เฝือกชั่วคราวและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่แตกต่างกันในด้านคุณภาพของการให้บริการ การฟื้นฟูสภาพผู้บาดเจ็บสถานีอนามัยร้อยละ 73 มีการดำเนินการโดยให้คำแนะนำขณะเข้าไป ปฏิบัติงานในชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานมาจากตัวเจ้าหน้าที่ การขาดแคลนสื่อ ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ยาและเวชภัณฑ์ งบประมาณและความร่วมมือจากชุมชน โดยทั้งเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ครูโรงเรียนริมทางหลวง และประชาชนหมู่บ้านริมทางหลวงมีความคิดเห็นว่าการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่จะ ได้ผลดีควรที่จะประสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่เจ้าหน้าที่ ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู อสม. ผู้นำชุมชน อบต. องค์กรชุมชนและประชาชนในพื้นที่ มาร่วมมือกันในการดำเนินงาน จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการที่สถานีอนามัยริมทางหลวงจะดำเนินงาน ป้องกันอุบัติเหตุจราจรให้ได้ผลดีนั้น จำเป็นที่จะต้องมีสภาพที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมกับปริมาณงาน มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติ และได้รับการ สนับสนุนสิ่งจำเป็นในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการดำเนิน งานจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ องค์กรชุมชนและประชาชนด้วย

บรรณานุกรม :
กาญจนา ปัญญาธร . (2542). การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรของสถานีอนามัย ริมทางหลวง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนา ปัญญาธร . 2542. "การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรของสถานีอนามัย ริมทางหลวง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนา ปัญญาธร . "การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรของสถานีอนามัย ริมทางหลวง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
กาญจนา ปัญญาธร . การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรของสถานีอนามัย ริมทางหลวง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.