ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านในกลุ่มอาการปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านในกลุ่มอาการปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ
นักวิจัย : ยงยุทธ ตรีนุชกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=32308
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพ แบบพื้นบ้านในกลุ่มอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เนื่องจากการศึกษาสภาพ ปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในชุมชน 5 ชุมชนบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร พบว่า มีปริมาณของปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากและวิธีการเลือกการบำบัด รักษาก็ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน และพบอีกว่าปัญหาปวด เมื่อยกล้ามเนื้อมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการแก้ปัญหา มิได้ใช้ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้วิจัยจึงได้ร่วมกันทำงานกับผู้นำองค์กรชุมชน พัฒนากระบวนการแก้ปัญหา โดยดำเนินกิจกรรมหลัก 3 อย่าง คือ 1) การสัมมนาพัฒนากระบวนการคิด และการทำงานเป็นทึม 2) อบรม ชุดความรู้การนวดไทย การประคมอบยาสมุนไพร และการออกกำลังกาย แบบดัดตนประยุกต์โซไต 3) สร้างหน่วยบริการการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน เพื่อให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่หน่วยบริการ การดูแลสุขภาพพื้นบ้าน แต่ละหน่วยเป็นเวลา 1 เดือน ภายหลังการดำเนินกิจกรรมแทรกแซง พบว่า หน่วยบริการการดูแล สุขภาพพื้นบ้านทั้ง 5 หน่วย สามารถนำชุดความรู้การนวดไทย การประคบ อบยาสมุนไพร และการออกกำลังกายแบบดัดตนประยุกต์โซไตไปให้บริการ แก่ผู้มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับปานกลาง และส่งผลให้ลดระดับความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเพิ่มระดับความยืดหยุ่น ของกล้ามเนื้อ ในแต่ละครั้งที่มารับบริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
ยงยุทธ ตรีนุชกร . (2541). การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านในกลุ่มอาการปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยงยุทธ ตรีนุชกร . 2541. "การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านในกลุ่มอาการปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยงยุทธ ตรีนุชกร . "การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านในกลุ่มอาการปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ยงยุทธ ตรีนุชกร . การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านในกลุ่มอาการปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.