ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยอาศัยเทคนิคโพลีเมอเรส เชน รีเอคซั่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยอาศัยเทคนิคโพลีเมอเรส เชน รีเอคซั่น
นักวิจัย : อาริยา รัตนทองคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31971
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เมลิออยโดสิสเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei มีลักษณะอาการของโรค ได้หลายแบบ ตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงมีอาการรุนแรงเฉียบพลัน ซึ่งมีอัตราการตายสูงถึง 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ในผู้ป่วย ที่ติดเชื้อในเลือดที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะอาการแสดงของโรคคล้ายคลึงกับโรคอื่น ทำให้แพทย์ทำการวินิจฉัยผิดพลาดได้ง่าย โดยในประเทศไทย พบผู้ป่วยส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสที่ถูกต้องจึงมีความ จำเป็นอย่างยิ่ง โดยทั่วไปแล้วสามารถทำได้โดยการแยกเชื้อ จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย และการตรวจทางวิทยาภูมิคุ้มกัน ในปัจจุบันการวินิจฉัยโรคโดยการแยกเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ เป็นวิธีเดียวที่ให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแต่ค่อน ข้างเสียเวลา ดังนั้นจึงได้มีความพยายามที่จะพัฒนาวิธีการ ทางวิทยาภูมิคุ้มกัน เพื่อการวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งวิธีส่วนใหญ่เป็นการตรวจหาระดับแอนติบอดี แต่วิธี ดังกล่าวยังมีปัญหาในด้านการแปลผล โดยเฉพาะในเขตท้องที่ ที่มีการระบาดของโรค เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีระดับ แอนติบอดีอยู่ในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงได้มีความพยายาม ตรวจหาเชื้อ B. pseudomallei จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย แทนการตรวจหาระดับแอนติบอดี ซึ่งวิธีที่ได้รับการพัฒนาและ มีความก้าวหน้ามากเป็นวิธีทางอณูชีววิทยา เช่น การเพิ่ม ปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลองโดยปฏฺกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (polymerase chain reaction, PCR) การศึกษานี้มุ่งที่จะพัฒนาและประเมินวิธีการตรวจ หาเชื้อ B. pseudomallei จากสิ่งส่งตรวจด้วยวิธี PCR โดยใช้ชุด primers จำเพาะที่สังเคราะห์ขึ้นสำหรับเพิ่ม จำนวนชิ้นดีเอ็นเอของ B. pseudomallei ซึ่ง primers ที่ใช้ในวิธี PCR นี้ออกแบบมาจากลำดับเบสของ pKKU-S23LPS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวตรวจสอบที่จำเพาะชนิดดีเอ็นเอ ที่มีชื่อว่า pKKU-S23L โดยทำการวิเคราะห์หาลำดับ นิวคลีโอไทด์โดยวิธี dideoxy chain termination พบว่า ชิ้นส่วนดีเอ็นเอของ B. pseudomallei ใน pKKU-S23LPS มีความยาว 474 คู่เบส จากข้อมูลของลำดับเบสนี้ได้เลือก primer 3 คู่ คือ LPS1 / LPS2 (5-CTCTCAGATTGCTGAC AAACCC -3 / 5-CGGATGAACTCGAAATCCACCG -3) LPS1/LPS3 (5-CTCTCAGATTGCTGACAAACCC-3/ 5-TGGTCCTTCGGCACGAGTTCC -3) และ LPS4/LPS5 (5 -AAGGTGGCGCATCTGTATTG -3/5- TCTCC TGATACACCGTCGTG - 3) เพื่อทดสอบความไวและความ จำเพาะในการตรวจหาเชื้อ B. pseudomallei โดยวิธี PCR กับดีเอ็นเอตัวอย่างจากเชื้อ B. pseudomallei ใน ปริมาณต่าง ๆ และทดสอบกับดีเอ็นเอของเชื้อในกลุ่ม gram negative อีก 10 ชนิด ตรวจผลโดยการย้อมดูแถบบดีเอ็นเอ ขนาด 178, 133 และ 247 คู่เบสซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาโดย primer แต่ละคู่ตามลำดับ ด้วย ethidium bromide ผลการทดสอบพบว่าสามารถตรวจพบแถบดีเอ็นเอดังกล่าวเมื่อ ใช้ปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อ B. pseudomallei เท่ากับ 0.5 fg หรือ 1 เซลล์ และมีความจำเพาะต่อเชื้อ B. pseudomallei โดยใช้เวลาเพียง 3.5 ชั่วโมง ดังนั้น primer เหล่านี้จึงเหมาะที่จะใช้ตรวจหาเชื้อ B. pseudomalleiจากสิ่งส่งตรวจได้โดยตรง จากการทดลอง ใช้ primer LPS1/LPS2 ทดสอบกับเลือดผู้ป่วย 40 ตัวอย่าง ประกอบด้วยเลือดจากผู้ป่วยเมลิออยโดสิส 20 ตัวอย่าง และ เลือดจากผู้ป่วยโรคติดเชื้ออื่น ๆ 20 ตัวอย่าง เปรียบเทียบ ผล PCR กับผลของการเพาะแยกเชื้อ พบว่าวิธีที่ใช้ในการ ศึกษานี้มีความไวในการตรวจหาเชื้อ B. pseudomallei เท่ากับ 90% และมีความจำเพาะเท่ากับ 85% มีค่าทำนายผล บวกและผลลบเป็น 85.7% และ 89.4% ตามลำดับ จากผลการ ทดลองสรุปได้ว่าวิธี PCR โดยใช้ primer LPS1/LPS2 สามารถใช้ตรวจหาเชื้อ B. pseudomallei ในสิ่งส่งตรวจ ประเภทเลือดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้เวลา เพียง 3.5 ชั่วโมง นับว่าเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ต่อ ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง

บรรณานุกรม :
อาริยา รัตนทองคำ . (2539). การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยอาศัยเทคนิคโพลีเมอเรส เชน รีเอคซั่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาริยา รัตนทองคำ . 2539. "การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยอาศัยเทคนิคโพลีเมอเรส เชน รีเอคซั่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาริยา รัตนทองคำ . "การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยอาศัยเทคนิคโพลีเมอเรส เชน รีเอคซั่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
อาริยา รัตนทองคำ . การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยอาศัยเทคนิคโพลีเมอเรส เชน รีเอคซั่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.