ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ กับการปฏิบัติพัฒนกิจ ของบิดามารดาระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ กับการปฏิบัติพัฒนกิจ ของบิดามารดาระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่น
นักวิจัย : ปราณี แสดคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ กับการปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาระยะครอบครัวมีบุตร วัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นบิดามารดาที่มีบุตร วัยรุ่น กำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขต เทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 195 ครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการปฏิบัติ พัฒนกิจของบิดามารดาระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่น ซึ่ง ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแนวคิดของ Duvall (1971) และ สร้างขึ้นจากการศึกษานำร่องของผู้วิจัย ซึ่งก่อนนำไปใช้ ได้ตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความ เที่ยงของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbachs coefficient) ได้ค่าความ เที่ยง 0.78 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการ วิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดา ระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่น โดยใช้สถิติที (t-test) และ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาระยะครอบครัว มีบุตรวัยรุ่น พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ย 210.49 (S.D. = 266) ค่า 95% Confident interval ของค่าคะแนนเฉลี่ยการ ปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาอยู่ระหว่าง 206.8 และ 214.2 คะแนน 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติพัฒนกิจของ บิดามารดาระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่นมีเพียงปัจจัยเดียวคือ อาชีพของมารดา ซึ่งพบว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยน แปลงคะแนนการปฏิบัติพัฒนกิจของบิดามารดาระยะครอบครัว มีบุตรวัยรุ่น ได้ร้อยละ 5.5

บรรณานุกรม :
ปราณี แสดคง . (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ กับการปฏิบัติพัฒนกิจ ของบิดามารดาระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปราณี แสดคง . 2539. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ กับการปฏิบัติพัฒนกิจ ของบิดามารดาระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปราณี แสดคง . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ กับการปฏิบัติพัฒนกิจ ของบิดามารดาระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ปราณี แสดคง . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ กับการปฏิบัติพัฒนกิจ ของบิดามารดาระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.