ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในตนเอง ความภาคภูมิใจ ในตนเองและความวิตกกังวลของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในตนเอง ความภาคภูมิใจ ในตนเองและความวิตกกังวลของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ชมพูนุท สิริพรหมภัทร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา ความเชื่อมั่นในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเองและความ วิตกกังวลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด ขอนแก่น ตามตัวแปรเพศ อายุ สาขาวิชา (2) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในตนเอง ความภาคภูมิใจ ในตนเองและความวิตกกังวลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่เข้ารับการศึกษา ปีการศึกษา 2538 จำนวน 327 คน คือนักศึกษาสาธารณสุข ชุมชน จำนวน 198 คน นักศึกษาทันตสาธารณสุข จำนวน 74 คน นักศึกษาเทคนิคเภสัชกรรม จำนวน 55 คน เครื่องมือ ที่ใช้มี 4 ชนิด คือ (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (2) แบบ สอบถามความเชื่อมั่นในตนเอง (3) แบบสอบถามความภาคภูมิใจ ในตนเอง และ (4) แบบสอบถามความวิตกกังวล ตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ความเที่ยงของ แบบสอบถามความเชื่อมั่นในตนเอง แบบสอบถามความภาคภูมิใจ ในตนเอง และแบบสอบถามความวิตกกังวล มีค่าสัมประสิทธิ์ ดังนี้ คือ 0.95, 0.92 และ 0.92 ตามลำดับ การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สันโพรดัคโมเมนต์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. ความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามตัวแปร เพศ อายุ สาขาวิชา อยู่ในเกณฑ์ระดับมากและ ระดับปานกลาง 2. ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามตัวแปรเพศ อายุ สาขาวิชา อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 3. ความวิตกกังวล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามตัวแปร เพศ อายุ สาขาวิชา อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 4. ความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภาคภูมิใจในตนเอง อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. ความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความวิตกกังวล อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 6. ความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความวิตกกังวล อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในตนเอง ความภาคภูมิใจ ในตนเองและความวิตกกังวลของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . 2539. "ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในตนเอง ความภาคภูมิใจ ในตนเองและความวิตกกังวลของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . "ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในตนเอง ความภาคภูมิใจ ในตนเองและความวิตกกังวลของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในตนเอง ความภาคภูมิใจ ในตนเองและความวิตกกังวลของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.