ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์ทนแล้งของถั่วลิสง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์ทนแล้งของถั่วลิสง
นักวิจัย : เหรียญทอง พานสายตา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31709
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์ทนแล้ง ของถั่วลิสง เป็นการศึกษาทดลองหาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ โดยอาศัยลักษณะต่าง ๆ ของพืชมาใช้ในการทดสอบความ ทนแล้งของพันธุ์/สายพันธุ์ แล้วเปรียบเทียบวิธีการต่าง ๆ ที่ศึกษาโดยการตรวจสอบความสัมพันธ์กับผลการคัดเลือก พันธุ์ในสภาพไร่ที่แห้งแล้ง เพื่อหาวิธีที่สามารถปฏิบัติ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ในการคัดเลือกพันธุ์ทนแล้ง ของถั่วลิสงจากประชากรขนาดใหญ่ การทดลองยังทำเพื่อ ศึกษาการตอบสนองต่อการขาดน้ำ และเปรียบเทียบความ ทนแล้งของพันธุ์/สายพันธุ์ถั่วลิสงที่นำมาทดสอบด้วย ถั่วลิสงที่นำมาทดสอบมีทั้งหมด 25 พันธุ์/สายพันธุ์ วิธี การที่ทำการทดสอบความทนแล้งเพื่อใช้คัดเลือกพันธุ์ ทนแล้งมีทั้งหมด 6 วิธี ได้แก่ 1) การคัดเลือกพันธุ์ ทนแล้งจากการประเมินสายพันธุ์โดยการให้น้ำน้อยลง อย่างต่อเนื่อง 2) การวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ 3) การให้คะแนนความเหี่ยวของใบด้วยสายตา 4) การวัด ปริมาณน้ำสัมพัทธ์ในใบ 5) การตรวจสอบความคงทนของ เยื่อหุ้มเซล และ 6) การทดสอบดัชนีความงอกของเมล็ด ในสภาพเครียดจากการขาดน้ำ การทดลองดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือน ธันวาคม 2534 ถึง เดือนสิงหาคม 2535 การคัดเลือกพันธุ์ ทนแล้งจากการประเมินสายพันธุ์โดยการให้น้ำน้อยลงอย่าง ต่อเนื่อง (Line Source Sprinkler) วางแผนการ ทดลองแบบ Strip plot design ให้พันธุ์/สายพันธุ์ เป็นปัจจัย A ให้ระดับปริมาณน้ำเป็นปัจจัย B สิ่งที่ใช้วัด ความทนแล้งของพันธุ์/สายพันธุ์ คือ ผลผลิตฝักแห้งของ ถั่วลิสงจากแปลงที่ได้รับน้ำปริมาณน้อยและค่าดัชนีทนแล้ง (Drought Index) ซึ่งเป็นสัดส่วนของผลผลิตในสภาพ แห้งแล้งต่อผลผลิตในสภาพที่ได้รับน้ำสมบูรณ์ ทั้งผลผลิต ฝักแห้งและดัชนีทนแล้งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด (r = 0.786(**)) ผลการประเมินสายพันธุ์พบว่า ถั่วลิสงแต่ละพันธุ์/สายพันธุ์มีความสามารถในการให้ ผลผลิตต่างกัน ผลผลิตของถั่วลิสงลดลงตามปริมาณน้ำ ที่ได้รับน้อยลง พันธุ์ที่มีความสามารถในการทนแล้งได้ดี โดยพิจารณาจากผลผลิตในสภาพแห้งแล้ง ร่วมกับดัชนี ทนแล้งมี 3 พันธุ์/สายพันธุ์ คือ (Chico x NC2)-63- 14-20, (Lampang x Chico)-5-2-6 และ ICGS 38 การทดสอบความทนแล้งโดยวิธีการวัดปริมาณ คลอโรฟิลล์ในใบ ใช้เครื่องมือวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ Spad 501 ยี่ห้อ Minolta วัดปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบยอดใหม่ ที่คลี่ขยายเต็มที่บนต้นถั่วลิสงที่ปลูกในแปลงทดลองให้ น้ำน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ ในใบไม่มีสหสัมพันธ์กับผลผลิตในสภาพแห้งแล้ง แต่มี สหสัมพันธ์กับดัชนีทนแล้ง (r = 0.492(**)) วิธีการ ให้คะแนนความเหี่ยวของใบด้วยสายตา กำหนดคะแนน 0-5 คะแนน 0 คือ ไม่มีใบเหี่ยว คะแนน 5 คือ มีจำนวน ใบเหี่ยวมากที่สุด ปรากฏว่า ผลการให้คะแนนไม่มี สหสัมพันธ์กับผลผลิตในสภาพแห้งแล้ง แต่มีสหสัมพันธ์กับ ดัชนีทนแล้งในทางลบ (r =- 0.574(**)) วิธีการวัด ปริมาณน้ำสัมพัทธ์ในใบ ทำการทดลองโดยเก็บตัวอย่าง ใบมาชั่งน้ำหนักสดและแช่น้ำกลั่นให้อิ่มตัวด้วยน้ำ ชั่ง น้ำหนักที่อิ่มตัวด้วยน้ำแล้วนำไปอบแห้ง ชั่งน้ำหนักแห้ง หลังจากนั้นนำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์สัดส่วนปริมาณน้ำ ในใบสดที่เก็บจากต้นต่อปริมาณน้ำในใบที่อิ่มตัวด้วยน้ำ ผลการทดลองไม่พบว่า มีสหสัมพันธ์กับผลผลิตฝักแห้งใน สภาพแห้งแล้ง วิธีการทดสอบความคงทนของเยื่อหุ้มเซล ทดลองโดยใช้ตัวอย่างใบถั่วลิสงจากแปลงที่ปลูกในสภาพ ที่ได้รับน้ำปริมาณมากมาแช่ในสารละลาย Polyethylene glycol 6000 mol./wt. (PEG 6000) 43 เปอร์เซ็นต์ ที่ทำให้เกิดความเครียด (osmotic stress)-1.8 MPa หลังจากนั้นนำมาตรวจวัดการรั่วไหลของสารละลายที่ออก จากเซลด้วยการวัดค่าการนำไฟฟ้า เปรียบเทียบการรั่วไหล ของสารจากเซลที่แช่ในน้ำบริสุทธิ์ คำนวณค่าการถูกทำลาย ของเซลใบ เปอร์เซ็นต์ของเซลใบที่ไม่ถูกทำลาย คือ ความคงทนของเยื่อหุ้มเซล ไม่พบความแตกต่างระหว่าง พันธุ์/สายพันธุ์ และไม่พบความสัมพันธ์กับการให้ผลผลิต ในสภาพแห้งแล้ง วิธีการสุดท้ายที่ใช้ทดสอบความทนแล้ง ของถั่วลิสง คือ การทดสอบความงอกของเมล็ดในสภาพ เครียดจากการขาดน้ำ โดยนำเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงทั้ง 25 พันธุ์/สายพันธุ์ ทดสอบความงอกในวัสดุเพาะที่ใส่ สารละลาย PEG 6000 ให้มีความเครียด -0.3 และ -0.5 MPa และเพาะเมล็ดในสภาพที่ไม่มีความเครียดเนื่อง จากการขาดน้ำ หาสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ความงอกในสภาพเครียด ต่อความงอกในสภาพไม่มีความเครียดเป็นค่าดัชนีความงอก ของเมล็ดเมื่อมีความเครียดเนื่องจากการขาดน้ำ (Germination Stress Index

GSI) พบว่า GSI ของพันธุ์/สายพันธุ์ ต่าง ๆ ของถั่วลิสง มีความแตกต่างกัน แต่ไม่มีสหสัมพันธ์ ระหว่าง GSI ก้บ ผลผลิตในสภาพแห้งแล้ง ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบวิธีการต่าง ๆ ที่นำมาทดสอบ ความทนแล้ง เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ทนแล้งของถั่วลิสง ทั้ง 6 วิธีการแล้ว วิธีที่ดีที่สุด คือ การประเมิน สายพันธุ์โดยการให้น้ำน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถ ใช้ค่าผลผลิตในสภาพที่ได้รับน้ำน้อย หรือในสภาพแห้งแล้ง ร่วมกับค่าดัชนีทนแล้ง ในการพิจารณาตัดสินความทนแล้งของ พันธุ์/สายพันธุ์ถั่วลิสงได้ ส่วนวิธีการอื่น ๆ ไม่สามารถ ใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ทนแล้งของถั่วลิสงได้ทั้งหมด มีเพียงลักษณะปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ และการให้คะแนน ความเหี่ยวของใบด้วยสายตาเท่านั้นที่อาจใช้ประกอบในการ ตัดสินใจคัดเลือกพันธุ์ทนแล้งได้

บรรณานุกรม :
เหรียญทอง พานสายตา . (2539). การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์ทนแล้งของถั่วลิสง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เหรียญทอง พานสายตา . 2539. "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์ทนแล้งของถั่วลิสง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เหรียญทอง พานสายตา . "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์ทนแล้งของถั่วลิสง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
เหรียญทอง พานสายตา . การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกพันธุ์ทนแล้งของถั่วลิสง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.