ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลของการปิดตาและกรดอะมิโนที่มีฤทธิ์เป็น สารกระตุ้นในการชักนำให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของลูกตา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลของการปิดตาและกรดอะมิโนที่มีฤทธิ์เป็น สารกระตุ้นในการชักนำให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของลูกตา
นักวิจัย : เยาวเรศ สุวรรณไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31706
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลของการปิดตากับ การฉีดกรดอะมิโนที่มีฤทธิ์เป็นสารกระตุ้นเข้าสู่ลูกตา โดยดูถึงผลที่มีต่อการ เจริญเติบโตของลูกตา, ปริมาณ total sulfhydryl, แถบโปรตีน และแถบโปรตีนที่มี sulfhydryl group ในเรตินาโดยทำการทดลองในลูก ไก่อายุประมาณ 1 วัน ลูกไก่ถูกแบ่งเป็นกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะได้รับการปิดตาหนึ่งข้าง ด้วยเทปทึบแสงทำเป็นรูปกรวยหรือได้รับการฉีดสารเข้าสู่ลูกตาหนึ่งข้าง ด้วยสารละลายกรดกลูตามิค (GLU) ในขนาด 5, 25 หรือ 50 ไมโครโมล/ตา, กรดไคนิค (KA) ในขนาด 200 นาโนโมล/ตา หรือ N-methyl - D aspartic acid (NMDA) ในขนาด 400 นาโนโมล/ตา จากนั้นเลี้ยงลูกไก่ต่อไปอีกเป็น เวลา 21 วัน แล้วจึง นำมาฆ่า แยกเอาลูกตาออกมาชั่งน้ำหนัก วัดความยาวใน แนวตั้ง และ แนวนอน ทำการแยกส่วนของเรตินา เพื่อหาปริมาณ total sulfhydryl, แถบโปรตีนในเรตินาโดยวิธี gel electrophoresis และ แถบโปรตีนที่มี sulfhydryl group โดยอาศัย (14) C-iodoacetamide และ autofluorograph จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าลูกตาไก่ที่ได้รับการฉีดด้วยกรดกลูตามิค ในขนาด 5 ไมโครโมล/ตา มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ของน้ำหนัก ลูกตา (+5.66%) ความยาวในแนวนอน (+1.17%) และความยาวในแนวตั้ง (+4.96%) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ total sulfhydryl, แถบของ โปรตีนในเรตินา และแถบโปรตีนที่มี sulfhydryl group ส่วนลูกตาไก่ที่ได้รับการฉีดด้วยกรดกลูตามิค ในขนาด 25 หรือ 50 ไมโครโล/ตา พบว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของน้ำหนักลูกตา (-14.61%, -16.16%), ความยาวในแนวตั้ง (-10.34%,-8.94%) และปริมาณ total sulfhydryl (-49.99%, -60.30%) แถบโปรตีนในเรตินา และแถบโปรตีนที่มี sulfhydryl group ก็มีการลดลงอย่างเด่นชัด กรดไคนิคในขนาด 200 นาโนโมล/ตา มีผลทำให้มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญของน้ำหนักลูกตา (+25.11%) และความยาวในแนวนอน (+7.94%) แต่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณ total sulfhydryl (-20.30%)และ การลดลงของแถบโปรตีนที่มี sulfhydryl group ส่วนแถบของโปรตีนในเรตินาพบว่าปกติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นไป ทำนองคล้ายคลึงกับผลของการปิดตา โดยทำให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย สำคัญของน้ำหนักตา (+27.65%), ความยาวในแนวนอน (+6.37%) และ ความยาวในแนวตั้ง (+15.35%) แต่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณ total sulfhydryl (-29.59%) และ มีการลดลงของแถบโปรตีนที่มี sulfhydryl group โดยแถบโปรตีนในเรตินา ไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับตาที่ได้รับ NMDA ปรากฎว่าในทุก ๆ parameter ที่ตรวจ สอบ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จากการตรวจสอบแถบโปรตีนโดยวิธี Western-blotting พบว่า แถบโปรตีนจากเรตินาส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเป็นไกลโคโปรตีน และ มี biotin อยู่ในโมเลกุล และ กรดกลูตามิค ในขนาดสูง (25 หรือ 50 ไมโครโมล/ตา) ก่อให้เกิดการสูญเสียของ biotin-contained proteins และ ไกลโค โปรตีนเป็นจำนวนมาก จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เสนอแนะว่า การเจริญเติบโตผิดปกติ ของลูกตา ในทำนองที่ทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นน่าจะเป็นผลจากการรบ กวนหน้าที่ มากกว่าการสูญเสียโปรตีนที่สำคัญในเรตินา โปรตีนเหล่านี้ส่วน ใหญ่เป็น ไกลโคโปรตีนและมี biotin อยู่ด้วย เป็นที่น่าสนใจว่าการสูญ เสียไกลโคโปรตีนบางชนิดดังที่ พบในเรตินาที่ได้รับกรดกลูตามิค ในขนาด สูงกลับมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของ ลูกตาการศึกษาในรายละเอียดของ โปรตีนจากเรตินาเหล่านี้ อาจส่งผลให้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกที่เกี่ยว ข้องกับการควบคุมการเจริญเติบโต ของลูกตาได้

บรรณานุกรม :
เยาวเรศ สุวรรณไพบูลย์ . (2538). การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลของการปิดตาและกรดอะมิโนที่มีฤทธิ์เป็น สารกระตุ้นในการชักนำให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของลูกตา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เยาวเรศ สุวรรณไพบูลย์ . 2538. "การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลของการปิดตาและกรดอะมิโนที่มีฤทธิ์เป็น สารกระตุ้นในการชักนำให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของลูกตา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เยาวเรศ สุวรรณไพบูลย์ . "การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลของการปิดตาและกรดอะมิโนที่มีฤทธิ์เป็น สารกระตุ้นในการชักนำให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของลูกตา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
เยาวเรศ สุวรรณไพบูลย์ . การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลของการปิดตาและกรดอะมิโนที่มีฤทธิ์เป็น สารกระตุ้นในการชักนำให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของลูกตา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.