ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองและครูต่อ เจตคติ ความเชื่อมั่น ในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองและครูต่อ เจตคติ ความเชื่อมั่น ในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31632
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง บทบาทของผู้ปกครองและครูต่อเจตคติความเชื่อมั่นในตนเองและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ และความเชื่อมั่นในตนเองต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน ปลายปีการศึกษา 2536 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี การเก็บรวบวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบ ถามที่ใช้มีทั้งหมด 4 ชุด คือ แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามบทบาท ของผู้ปกครองต่อการส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ (1) การให้ความเอาใจใส่ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (2) การสนับสนุนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (3) ความคาดหวังที่มีต่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน (4) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ และ (5) การให้ความใกล้ชิดสนิทสนม แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบสอบถามบทบาทของครูต่อการส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งออก เป็น 5 ด้านดังนี้ (1) คุณลักษณะในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน (2) ทักษะในการสอน (3) การสร้างแรงจูงใจในการเรียน (4) การมอบหมายงาน และ (5) การส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ที่ดี การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐานและสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) บทบาทของผู้ปกครองในด้านต่อไปนี้ คือการให้ความเอาใจ ใส่ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การสนับสนุนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความคาดหวังที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน การสร้างแรง จูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการให้ความใกล้ชิดสนิทสนมมีความ สัมพันธ์กับเจตคติ ความเชื่อมั่นในตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 (2) บทบาทของครูในด้านต่อไปนี้ คือ คุณลักษณะในการสร้าง บรรยากาศที่ดีในการเรียน ทักษะในการสอน การสร้างแรงจูงใจในการ เรียน การมอบหมายงาน และการส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ที่ดี มีความสัมพันธ์ กับเจตคติ ความเชื่อมั่นในตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถม ศึกษาจังหวัดอุดรธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ความเชื่อมั่นในตนเองต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . (2538). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองและครูต่อ เจตคติ ความเชื่อมั่น ในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . 2538. "ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองและครูต่อ เจตคติ ความเชื่อมั่น ในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . "ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองและครูต่อ เจตคติ ความเชื่อมั่น ในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต . ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองและครูต่อ เจตคติ ความเชื่อมั่น ในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.