ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ระหว่างการอ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จักกับภาพการ์ตูนที่ เด็กไม่รู้จัก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ระหว่างการอ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จักกับภาพการ์ตูนที่ เด็กไม่รู้จัก
นักวิจัย : กษมา แก้วก่า
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31622
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการอ่านหนังสือที่มีภาพ การ์ตูนที่เด็กรู้จัก, หนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กไม่รู้จัก และหนังสือ แบบเรียนปกติ (2) เพื่อศึกษาความชอบภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จักกับภาพการ์ตูน ที่เด็กไม่รู้จัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 3 ห้อง เรียน ห้องเรียนละ 30 คน เสร็จแล้วสุ่มแต่ละห้องเข้าวิธีการทดลองที่ 1 อ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จัก กลุ่มทดลองที่ 2 อ่านหนังสือที่มี ภาพการ์ตูนที่เด็กไม่รู้จัก และกลุ่มควบคุม อ่านหนังสือแบบเรียนปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประ กอบด้วย 1) หนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จัก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.49/81.05 2) หนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กไม่รู้จัก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.96/82.84 3) แบบทดสอบวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องเป็นผู้มี มารยาท มีค่าความเชื่อมั่น .83 4) แบบสอบถามความชอบภาพการ์ตูน และ 5) แบบสอบถามความ รู้จักภาพการ์ตูนโดราเอมอน กลุ่มทดลองสองกลุ่ม ได้ตอบแบบสอบถามความรู้จักภาพการ์ตูน โดราเอมอนแล้วได้รับการทดลอง โดยให้กลุ่มทดลองที่ 1 อ่านหนังสือที่มี ภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จัก, กลุ่มทดลองที่ 2 อ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่ เด็กไม่รู้จัก และกลุ่มควบคุมอ่านหนังสือแบบเรียนปกติ หลังจากกลุ่มตัว อย่างทั้งสามกลุ่ม อ่านเนื้อหาจบก็ได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนทันที เสร็จ แล้วให้กลุ่มทดลองที่ 1 ดูหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กไม่รู้จัก และกลุ่ม ทดลองที่ 2 ดูหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จัก สลับกันจากนั้นจึงให้ตอบ แบบสอบถามความชอบถามความชอบภาพการ์ตูน แล้วนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และวิเคราะห์ค่าร้อยละ ของความชอบภาพการ์ตูน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการอ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กไม่รู้จัก ไม่แตกต่างกัน และผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการอ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนทั้งสอง รูปแบบ แตกต่างจากการอ่านหนังสือแบบเรียนปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่อ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนทั้งสองรูปแบบ มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่อ่านหนังสือแบบเรียนปกติ 2) นักเรียนชอบภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จัก (โดราเอมอน) มากกว่าภาพ การ์ตูนที่เด็กไม่รู้จัก

บรรณานุกรม :
กษมา แก้วก่า . (2538). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ระหว่างการอ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จักกับภาพการ์ตูนที่ เด็กไม่รู้จัก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กษมา แก้วก่า . 2538. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ระหว่างการอ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จักกับภาพการ์ตูนที่ เด็กไม่รู้จัก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กษมา แก้วก่า . "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ระหว่างการอ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จักกับภาพการ์ตูนที่ เด็กไม่รู้จัก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
กษมา แก้วก่า . การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ระหว่างการอ่านหนังสือที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กรู้จักกับภาพการ์ตูนที่ เด็กไม่รู้จัก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.