ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเกม กับการสอนด้วยวิธีของ สสวท.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเกม กับการสอนด้วยวิธีของ สสวท.
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=31604
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเกมกับ การสอนด้วยวิธีของ สสวท. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2537 จำนวน 60 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน โดยวิธีการสุ่ม (Random Assignment) รูปแบบของการวิจัยเป็นแบบ Pretest- Posttest Control Group Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแผนการ สอนด้วยเกมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้เวลาสอนกลุ่มละ 12 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที การวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . (2538). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเกม กับการสอนด้วยวิธีของ สสวท..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . 2538. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเกม กับการสอนด้วยวิธีของ สสวท.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเกม กับการสอนด้วยวิธีของ สสวท.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยเกม กับการสอนด้วยวิธีของ สสวท.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.